عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر، به­روش پیمایش میدانی و در بازه زمانی تابستان 1390 انجام شده و در پی پاسخ بدین پرسش است که «روستاییان بخش کونانی به چه میزان از عملکرد دهیاران رضایت دارند؟». جامعه آماری شامل یازده روستای دارای دهیاری فعال در این بخش با 7443 نفر جمعیت است که از آن میان، براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 368 نفر انتخاب، و پرسشنامه تحقیق با روش انتساب متناسب و تصادفی ساده بین آنها توزیع می­شود. تحلیل داده­های جمع­آوری­شده با آزمون­های آماری ویلکاکسون، T زوجی و رگرسیون لجستیک بیانگر آن است که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- زیست­محیطی، رضایت­مندی روستاییان با عملکرد دهیاری­ها رابطه معنی­دار در سطح 99 درصد دارد؛ و همچنین، بیشترین تأثیرگذاری در رضایت روستاِیان از عملکرد دهیاران به عامل اقتصادی بازمی­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting the Satisfaction of Villagers with the Performance of Rural Assistants: a Case Study of Koonani District of Koohdasht County

چکیده [English]

This study aims at investigating the factors affecting rural people’s satisfaction with the performance of rural assistance offices in Koonani district of Koohdasht county in the context of management and rural development. It was conducted in a field survey method over the period of the summer 2011. The study seeks answer to the question “how much are the rural people of the Koonani district satisfied with the performance of the rural assistants?”. Statistical society includes 11 villages with active rural assistance offices in the district and with a population of 7443 people, out of which 368 people are selected as a sample size by Cochran formula; and then, the study questionnaires are distributed among them in a proportional assignment and simple random method. Analyzing the collected data through the Wilcoxon statistical tests, T Paired and Logistic Regression shows that the satisfaction of rural people is significantly related with the performance of rural assistance offices at a %99 level in the economic, social and physical- environmental dimensions; moreover, the most amount of influence in their satisfaction with the rural assistants’ performance refers to the economical factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Management/ Rural Assistance Offices/ Performance Assessment / Satisfaction/ Koohdasht (County of Iran)