راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی*

نویسندگان

چکیده

کمیابی و عدم امکان تولید زمین ایجاب می‌کند که نحوه بهره‌برداری و مدیریت آن با سامان­دهی مطلوب همراه باشد. چندی است که نگرش به مدیریت کاربری زمین و به­ویژه واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه پایداری صورت می‌گیرد. در ایران نیز از 1358، دولت به تملک اراضی موات و ملی و واگذاری آن در قالب اراضی مسکونی به روستاییان مبادرت ورزیده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی قوت‌ها/ فرصت‌ها و نیز ضعف‌ها/ تهدیدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی و ارائه راهبرد برتر آن با استفاده از مدل SWOT است. براساس یافته‌های تحقیق، که با توصیف و تحلیل 264 پرسشنامه خانوار روستایی و 22 پرسشنامه کارشناسان بنیاد مسکن در شش استان منتخب انجام می­پذیرد، با توجه به نقاط قوت و ضعف و نیز موارد فرصت و تهدید، راهبرد رقابتی به­منزله راهبرد برتر شناخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Best Strategy of Rural Residential Land Assignment

چکیده [English]

Land scarcity and infeasibility of its production make the practice of its operation and management to be undertaken in a suitable manner. Over recent years, the attitude toward land use management and rural residential land assignments in particular has been made from a sustainability viewpoint. In Iran, like some other countries, the government has attempted to assign national wastelands within a residential land plan to the rural people since 1979. This study aims at identifying strengths/ opportunities as well as weaknesses/ threats of such treatment and presenting a best strategy through the SWOT model. According to the study findings of the research done by the description and analysis of 264 rural household questionnaires and 22 questionnaires of the experts in Housing Foundation in six selected provinces, given the existing strengths, weaknesses, opportunities and threats, a competitive strategy might be recognized as the best one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Assignment/ Rural Residential Lands/ Sustainable Development/ SWOT Model/ Land Management/ Islamic Revolutionary Housing Foundation