ارزیابی طرح سربازان سازندگی از دیدگاه بهره‌برداران

نویسنده

چکیده

 طرح سربازان سازندگی از 1379 تاکنون، با اهدافی چون گسترش شبکه ترویجی از طریق جذب مشمولان متخصص و بومی، ترویج فرهنگ تولید، بهره‌برداری اصولی از منابع و ذخایر موجود در حوزه وظایف جهاد کشاورزی، و زمینه‌سازی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی مستعد در ایران به اجرا درآمده است. تحقیق حاضر به بررسی نتایج ارزشیابی طرح سربازان سازندگی در سال‌های 1388 و 1389 می‌پردازد، و در آن، میزان رضایت بهره‌برداران از اجرای طرح و عملکرد سربازان سازندگی با بهره­گیری از روش تحلیل توصیفی و همبستگی ارزیابی می­شود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان زیر پوشش خدمات مشاوره‌ای سربازان سازندگی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، خراسان جنوبی، کرمانشاه و مازندران است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که کشاورزان مورد مطالعه از اجرای طرح سربازان سازندگی رضایت دارند، و وجود سربازان در مناطق روستایی در بهبود محصولات کشاورزی مؤثر است.     *

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmers Assessment of Construction Soldiers Project

چکیده [English]

The Construction Soldiers Project has been initiated since 2000 pursuing objects such as expansion of extension network, utilization of existing resources related to the function of the Ministry of Jihad for Agriculture and the provision of appropriate environment for training of human labor force in Iran through the mobilization of conscripts. The present study evaluates the results of the project during the period 2009-2010. Farmers' satisfaction with the project and the performance of construction soldiers are assessed in an analytical-descriptive and correlational framework. The statistical population consists of all the farmers under the coverage of construction soldiers' advisory services in Kohgilooyeh-va- Boyer Ahmad, Ardebil, South Khorasan, Kermanshah and Mazandaran provinces. The results indicate that the farmers are satisfied with the project and their presence in rural areas is effective for the improvement of agricultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction Soldiers/ Assessment/ Extension and Advisory Services