بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد

نویسندگان

چکیده

انسان باعث تخریب محیط زیست شده است و محققان معتقدند تعامل انسان با محیط زیست باید مسئولانه باشد؛ البته چنین تعاملی نیز در گرو شناخت دقیق فکر و رفتار انسان است. در این راستا، 74 کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشهد با «رویکرد متعالیه» و «نظام پنج دال» مطالعه شدند. بر اساس نتایج به­دست آمده، رابطه «فکر» و «رفتار» زیست‌محیطی نسبتاً ضعیف بوده، تفاوتی معنی­دار نیز با یکدیگر دارند. از آنجا که این کارشناسان راهنمای تحقق پایداری به­شمار می­روند، ضرورت دارد که به نحوی آنها را آموزش داد تا برای تغییر در زندگی، فکر و رفتارشان و نیز هماهنگی بین این دو مهیا شوند؛ به بررسی هر چه بیشتر اطلاعات پیرامون مسائل زیست‌محیطی و نگرانی­های ناشی از آنها ترغیب شوند؛ تغییرات هر چند کوچک را از خود آغاز کنند؛ و بالاخره برای تغییرات در فکر و رفتار خود، روابط همدیگر را توسعه دهند تا بر موانع موجود بر سر راه پایداری فائق آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of the Quality of Energy Consumption and Prevention of Waste Production in the Environment: A Case Study of Mashhad County

چکیده [English]

Human is the main cause of environmental destruction, therefore, human and environmental interactions should be more appropriate. The study of such an interaction necessitates an accurate knowledge of human mind and behavior. To this end, 74 agricultural and natural resource experts from Mashhad county are studied by "transcendental approach" and "five D system". The results indicate that the relationship between mind and behavior is relatively weak and they differ significantly. Since these experts are the guides to the realization of sustainability, it is necessary to train them such that they change their life, mind and behavior and coordinate these two; they examine environmental issues , related information and consequent problems; they initiate the change from themselves; and they change their mind and behavior and develop mutual relationship to overcome the barriers to sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment/ Environmental Mind/ Environment Behavior/ Transcendental Approach/ Sustainability/ Ecology/ Mashhad (County in Iran)