خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و تطبیق شرایط آب­وهوایی منطقه و استخراج سال‌های خشکسالی و ارتباط این سال‌ها با اقتصاد روستایی می‌پردازد و برای محاسبه خشکسالی، از شاخص­های اقلیمی SPI، PNPI و  DRبهره می‌گیرد. پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی است و با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS، به تحلیل و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون­ بین مقدار بارش و عملکرد تولید گندم، کاهش درآمد و حرکات جمعیتی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که به ازای یک میلی­متر کاهش در میزان بارندگی، سه کیلوگرم کاهش عملکرد گندم در هکتار پدید آمده، به کاهش درآمد کشاورزان می­انجامد؛ همچنین، به ازای هر سانتی­متر کاهش بارندگی، چهار نفر به تعداد مهاجران افزوده می‌شود. افزون بر این، با توجه به سطح معنی­داری که کوچک­تر از 01/0 است، آزمون مورد نظر در سطح فراتر از 01/0 معنی­دار بوده، از وجود رابطه قوی بین دو متغیر مقدار بارش و تعداد مهاجرت حکایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic Drought and its Locational-Spatial Consequences for Rural Areas: A Case Study of Gharaposhtlooye Bala Subdistrict, Zanjan County

چکیده [English]

The present study examines the climate conditions of the region and extracts drought years to study their relationship with rural economy. Climate indices such as SPI, PNPI and DR are used to calculate drought. The present study is an applied one with an analytical approach that examines the relationship between precipitation, wheat production yield, income and demographic movements. The results indicate that for one millimeter decrease in precipitation the wheat yield declines 3 Kilograms per hectare which leads to decline in farmers' income. Also for one centimeter decline in precipitation the number of migrants will increase by 4. All the relationships are statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought/ Wheat/ Income/ Migration/ Gharaposhtlooye Bala (Subdistrict in Iran)/ Zanjan (County in Iran)