سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری در ایران

نویسندگان

چکیده

  هدف محوری مطالعه حاضر سنجش شدت فقر در مناطق روستایی ایران است و در آن، از شاخص­های فقر آمارتیا سن، «نسبت سرشمار» و «نسبت شکاف درآمدی»، استفاده می‌شود. یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن است که شاخص فقر شکاف درآمدی در 1380 حدود 248/0 بود و در 1387 به 247/0 تنزل یافت. هم‌چنین، نتایج تحقیق مؤید آن است که طی همین دوره، خط فقر هم برای خانوارهای روستایی و هم خانوارهای شهری روند صعودی داشت، به­گونه­ای که خط فقر مناطق روستایی از ماهانه 819763 به 3317413 ریال رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Intensity of Poverty in Iranian Rural Households: A Comparison with Urban Households

چکیده [English]

The main objective of this study is to measure the poverty intensity in rural areas of Iran. The study applies Amartya Sen poverty index, head count index, and income gap ratio index. The results indicate that poverty gap index was equal to 0.248 in 2001 and declined to 0.247 in 2008. During the same period the poverty line had an upward trend for both rural and urban households such that the poverty line has reached to 3317413 Iranian Rls. from a base of 819763 Rls..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran/ Rural Poverty/ Gini Coefficient/ Head Count Index/ Income Gap Ratio Index/ Amartya Sen Index