تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران

نویسندگان

چکیده

  هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی با استفاده از آرای صاحب­نظران این بخش است. طراحی پژوهش با بهره‌گیری از روش دِلفی برای دستیابی به توافق گروهی صورت می‌گیرد. جامعه آماری شامل کلیه سیاست‌گذاران بخش کشاورزی کشور است که از آن میان، با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، بیست نفر برای پاسخ­گویی به سؤال اصلی تحقیق انتخاب می‌شوند. بر اساس نتایج تحقیق، پاسخ­گویان شانزده تغییر ساختاری بخش کشاورزی تا افق 1404 را مطرح می‌کنند، که در نوع تغییر (کاهش یا افزایش) آنها توافق همگانی وجود دارد. این پیش‌بینی­ها در شش حوزه «نوع محصول تولیدی»، «ابزار تولید»، «تقاضای بازار»، «چگونگی کشت»، «اندازه و تعداد قطعات زراعی»، و «عامل انسانی تولید» طبقه‌بندی می‌شوند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Changes in Iran’s Agriculture: A Perspective to 2025

چکیده [English]

The main objective of this study is to identify structural changes in Iran’s agriculture up to 2025 based on experts views. The study applies Delphi technique to reach to a consensus among the experts. The statistical population consists of all policy makers in agricultural sector. Through a purposive sampling a sample size of 20 is selected to respond to the main question of research. The experts predict 16 changes for the sector and they reach to a consensus about the type of change - decrease or increase. The changes can be classified in 6 themes: type of crop production, production equipments, market demand, quality of cultivation, size and number of farm plots, and human factor in production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran/ Agricultural Sector/ Delphi Method