پیش‌بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه روستایی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان

چکیده

  جهانی شدن فرایندی است با مشخصه کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین‌المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال­ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوه اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می‌پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست‌گذاران تلقی می‌شود. در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به دوره 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسه کارآیی مدل خودرگرسیو­ن برداری و مدل ­تصحیح خطای برداری و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی، از شبکه­ عصبی طراحی­شده به­منظور پیش‌بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال‌های 1387 و 1388 در سه­ سناریو استفاده می‌شود. سپس، به­منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعه روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دوره زمانی 1387 تا 1395، پیش‌بینی برون‌نمونه­ای انجام می­پذیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعه روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم‌چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting the Impact of Economic Globalization on Income Distribution in Iran’s Rural Community by Applying Artificial Neural System

چکیده [English]

Significant increase in trade, international exchange and integration of markets at a global scale is general feature of globalization process, which has been ongoing intentionally or not. The present study examines the way this phenomenon influences economic variables and provides a guide for efficient decision making by policy makers. The study compares the efficiency of vector auto-regressive (VAR) model with vector error correction (VEC) and artificial neural system (ANS) for forecasting, and then applies Iran’s economy time series data and a designed neural system to 1971-2007 period to forecast the Gini coefficient for rural areas for the years 2008 and 2009 in three scenarios. Consequently, by an out of sample forecasting the impact of globalization on income distribution in Iran’s rural community is assessed in a fourth scenario for the period 2008 to 2016. The results indicates the ANS model has a better performance in forecasting the future inequality of income in rural community, also rural income inequality tends to decline with the expansion of globalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran/ Globalization/ Rural Income/ Rural Economy/ Artificial Neural Systems