نقش دانش بومی در حفاظت از منابع آب و خاک از دید روستاییان: مطالعه موردی بخش خورش‌رستم، شهرستان خلخال

نویسندگان

چکیده

دانش بومی دانش یک جامعه بومی طی نسل­ها زندگی در محیطی خاص است که آن را قادر می‌سازد تا به معیشت پایدار در محیط خود دست یابد. مقاله حاضر، با روش تحقیق اکتشافی، توصیفی و تحلیلی و نیز به­شیوه پیمایشی، به مطالعه نقش دانش بومی در حفاظت منابع آب و خاک در نواحی روستایی بخش خورش‌رستم از توابع شهرستان خلخال می‌پردازد. گرد‌آوری اطلاعات به­روش­های کتابخانه‌ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) صورت می‌گیرد و برای سنجش، از آزمون آماری کای­اسکوئر استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از لحاظ دانش بومی، منطقه مورد مطالعه در بخش آب و خاک غنی است و روستاییان بسیاری از شیوه‌های بومی حفاظت از آب و خاک را شناسایی و استفاده می­کنند؛ همچنین، این شیوه­ها بر مدیریت بهینه آب و حفاظت از خاک اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Indigenous Knowledge in the Conservation of Soil and Water Resources: Farmers’ Perspective - A Case Study of Khoresh Rostam Districit, Khalkhal County

چکیده [English]

    Indigenous knowledge is the accomplishment of a community over the lifetime of its generation in a particular environment and enables the community to achieve sustainable livelihood in its environment. The present study is a survey that explores, describes and analyses the role of indigenous knowledge in conservation of soil and water resources in rural areas of Khoresh Rostam districit in Khalkhal county. Data are collected from related documents, field observation, interview and questionnaire, and Chi Square test is applied to it. The results indicate that the studied area is endowed with rich soil and water resources. Rural people identify and employ indigenous and local mechanisms for the conservation of water and soil. These mechanisms have significant impacts on optimal management of soil and water resources.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Knowledge/ Water Management/ Water Conservation/ Case Study/ Khoresh Rostam (Districit in Iran)/ Khalkhal (County in Iran)