ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی و دامدار بوده و در چارچوب پژوهش ارزشیابی، با استفاده از الگوی ارزشیابی شبه­آزمایش، در شهرستان فریدن استان اصفهان در 1383 انجام گرفته است. اطلاعات و آمارها با تکمیل 262 پرسشنامه از گروه آزمایش و شاهد جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر اجتماعی، آموزش‌های ترویجی در ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی­های شغلی، ارتقای سطح مهارت‌ها، به­کارگیری شیوه­های نوین دامداری و افزایش مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های جمعی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین، فراگیران آموزش‌های ترویجی در زمینه تأثیر مثبت آموزش‌ها به­ویژه در افزایش اطلاعات عمومی و تخصصی، افزایش خلاقیت و نوآوری، بهبود مدیریت و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر اتفاق نظر دارند. افزایش مدت­زمان آموزش‌های ترویجی و ارائه آن در قالب یک برنامه آموزشی مدون، مستمر و منسجم و نیز تأمین اعتبار کافی برای برگزاری دوره­ها، توجه بیشتر به آموزش زنان و به­کارگیری الگوی ارزشیابی هدف­مدار برای ارزشیابی آموزش‌های ترویجی از پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Impacts of Extension Training on Rural Households: The Case of Faridan County Livestock Breeders, Esfahan Province

چکیده [English]

  The purpose of the present study is to identify the impacts of extension trainings on rural households and livestock breeders; the study is a quasi experiment evaluation research, which is carried out in Faridan county of Esfahan province in 2004. The required data are collected from a samples size of 262 from control and experiment groups. The results indicate that extension trainings can promote the level of information, job awareness, level of skills, application of modern livestock breeding, social participation and collective actions. The trainees believe that the trainings have positive impacts on the promotion of their creativity and innovation, general and professional information, management and self-confidence. The study recommends the raising of the time devoted to extension trainings in an organized and consolidated program, the provision of sufficient financial resources for the implementation of the program, more attention to women and their training, and the application of purpose – oriented evaluation model for the assessment of extension trainings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extension Trainings/ Rural Households/ Impact Assessment/ Evaluation/ Rural Development/ Livestock Breeders/ Case Study/ Faridan (County in Iran)/ Esfahan (Province of Iran)