بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجه کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به‌شمار می­رود. جامعه آماری کلیه سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله­زده شهرستان بم را دربرمی­گیرد که از آن میان، نمونه­ای به حجم 156 خانوار به­روش نمونه­گیری چندمرحله­ای با انتساب متناسب انتخاب می­شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبه پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم­افزار SPSS استفاده می­شود. یافته­های تحقیق بیانگر آن است که رابطه متغیر وابسته «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقه فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی‌دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان­باخته خانوار، و میزان اعتماد زلزله‌زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی­دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادله رگرسیون وارد می­شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می­کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation of Rural People in Reconstruction of Earthquake-Stricken Villages of Bam County

چکیده [English]

    The present study is an applied research and statistical population consists of all the rural heads of household in areas stricken by earthquake in Bam county, from which a sample size of 156 is selected by multi stage proportionate to size sampling method. The data is collected by a questionnaire and its reliability is analyzed by Cronbach's . The results indicate significant and positive relationship between the levels of participation as dependent variable, and age, education, primary and secondary occupations, work experience, being a model farmer, membership in village council, income from agriculture, incentives, and village council activities. Also, the dependent variable has positive and significant relationship with damage extent, number of the family members lost in the earthquake and the trust of earthquake victims to those in charge of reconstruction.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural People Participation/ Rural Reconstruction/ Earthquake-Stricken Villages/ Bam (County in Iran