تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

آب آبیاری به­مثابه منبعی ضروری در تولید و فعالیت‌های معیشتی خانوار مشارکت دارد. در سال‌های اخیر، به­منظور اطمینان از کافی بودن آب برای کشاورزی، مدیریت پایدار نظام آبیاری و برآورده ساختن سایر نیازها، همواره ایجاد ارتباط میان تقاضای مصرف­کنندگان و عرضه­کنندگان آب ضرورت داشته است. در تحقیق حاضر، به­منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود و 350 نفر از مولدان در قالب نمونه­ای از مولدان شش منطقه انتخاب می‌شوند. بر اساس تحلیل عاملی،  موانع موجود در به­کارگیری مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی، به­ترتیب اهمیت، به چهار گروه اقتصادی و مالی، برنامه‌ریزی, آموزش و ترویج، و موانع طبیعی دسته­بندی می‌شوند. کل واریانس تبیین­شده از طریق این چهار عامل در عدم به­کارگیری مدیریت صحیح منابع آب کشاورزی 56/40 درصد است؛ و بقیه واریانس را نیز عوامل دیگری تبیین می­کنند که در پژوهش حاضر، در دسترس نبودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Barriers to Optimal Management of Water Resources in Iran’s Agricultural System

چکیده [English]

  Irrigation water is a necessary source for production and livelihood activities for households. Establishing a balance between consumption demand for water and its supply is always necessary to ensure the adequacy of water for agriculture, sustainable management of irrigation system and provision of water for other requirements. The present study applies descriptive and inferential statistics to achieve the objectives of the study. 350 producers are selected from 6 areas. The barriers to optimal management of water resources can be counted as economic, financial, planning, extension and educational factors. The factors can explain 40.56 percent of the variance in dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Resource Management/ Agricultural System/ Iran