بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین‌کننده‌های غیرقیمتی مبنایی و عوامل قیمتی مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران طی دوره 1347-1386 به روش حداقل مربعات معمولی است. از این‌رو، با استفاده از تخمین تابع تولید کاب- داگلاس، شاخص بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی محاسبه می‌شود. یافته‌ها بیانگر آن است که تعیین‌کننده‌های غیرقیمتی مبنایی، به‌جز شاخص کارآیی اقتصادی، دارای همبستگی مثبت و معنی‌دار با بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی است؛ اما اثر نرخ تورم و متغیر مجازی خشکسالی بر بهره‌وری کل عوامل کشاورزی منفی و معنی‌دار، و اثر سیاست‌های ارزی بر بهره‌وری یادشده مثبت و به لحاظ آماری بی‌معنی است. بنابراین، به نظر می‌رسد که سیاست‌های کلان اقتصادی از مجرای تغییر عوامل قیمتی همپای عوامل غیرقیمتی مبنایی بر رشد بهره‌وری کل عوامل کشاورزی تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Pricing and Non-Pricing Determinants of Total Factor Productivity in Iran’s Agricultural Sector

چکیده [English]

  The objective of the present study is to apply an ordinary least square technique to a data set of the period 1968-2007 to examine effective pricing and non- pricing determinants of total factor productivity in Iran’s agricultural sector. An index for total factor productivity is estimated by application of Cobb-Douglas production function. The results indicate that non-pricing determinants, excluding economic efficiency, have positive and significant relationship with total factor productivity; while Inflation rate, and the dummy variable representing drought have significant and negative relationship with total factor productivity. The impact of exchange policies on the mentioned productivity is positive but statistically insignificant. Macroeconomic policies can influence the growth of total factor productivity through the change of price factors in parallel with non-price factors.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing Determinants/ Non-Pricing Determinants/ Agricultural Productivity/ Agricultural Sector/ Iran