بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

چکیده

خشکسالی، به‌عنوان یکی از مخاطرات محیطی، اثرات زیانبار زیست‌محیطی از خود برجای می‌گذارد پژوهش حاضر، با هدف بررسی روند خشکسالی‌ها و تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در سکونتگاه‌های روستایی استان کردستان، به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، شامل 384 نفر، از میان سرپرستان خانوارهای استان کردستان در سال 1398 انتخاب شدند. برای تعیین وضعیت خشکسالی، ابتدا بررسی وضعیت بارش در یک دوره زمانی 27 ساله (1365 تا 1392) بر اساس شاخص SPI و همچنین، تبیین پیامدهای خشکسالی به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. نتایج به روش SPI نشان داد که شهرستان‌های قروه نوزده سال، بیجار و سنندج هر کدام با هفده سال، سقز و بانه هر کدام با شانزده سال، زرینه با پانزده سال و مریوان با چهارده سال خشکسالی را از انواع ملایم تا شدید تجربه کردند. نتایج تحلیل عاملی در عوامل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی نشان داد که در کل، این عوامل 03/55 درصد کل واریانس را تبیین می‌کند؛ و از آن میان، عامل اقتصادی با تبیین 91/22 درصد در رده نخست قرار می‌گیرد و عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی، به‌ترتیب، با تبیین 27/17 و 85/14 درصد کل واریانس در رده‌های بعدی قرار دارند؛ همچنین، در میان این عوامل، بیشترین تأثیرات خشکسالی به سه متغیر کاهش سطح درآمد با 782/0، کاهش دبی آب چشمه‌ها با 705/0 و مهاجرت با 766/0 درصد برمی‌گردد. برای بهبود معیشت و ماندگاری روستاییان، استفاده از ذخیره آب سدها، توسعه نظام باغداری و آموزش کشاورزان در راستای متنوع‌سازی حرفه‌ها و مشاغل روستایی از راهکارهای پیشنهادی به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Socio-Economic and Environmental Effects of Drought on Rural Areas of Kurdistan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • R. Bahrami 1
 • M.F. Separi 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Master of Agriculture, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

Drought, as one of the environmental hazards, has harmful effects on the environment. This study aimed at investigating the drought trends and their effects on the economic, social and environmental situations of the rural settlements of Kurdistan province in Iran. It was conducted in a descriptive-analytical method. The statistical population consisted of 384 household heads of the province. In order to determine the drought status, in the first place, the precipitation over a period of 27 years (1987-2014) was investigated on the basis of Standard Precipitation index (SPI); then, the effects and consequences of droughts were explained in a survey method through a questionnaire. Results of SPI showed that the counties of Ghorveh with 19, Bijar and Sanandaj each one with 17, Saqez and Baneh each one with 16, Zarrineh with 15 and Marivan with 14 years had experienced mild to severe droughts. Factor analysis results indicated that the economic, environmental and social factors could explain 55.03 percent of total variance (22.91 percent for the economic, 17.27 percent for the environmental and 14.85 percent for the social factors); in addition, three variables including decrease in income level with 0.782, decrease in spring water discharge with 0.705 and migration with 0.766 percent had the most drought effects. In order to improve the livelihood and sustainability of the rural settlements, the use of dam water storage, development of horticultural system, training the farmers to diversify the rural occupations and jobs are some of the recommended solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • drought
 • Standard Precipitation index (SPI)
 • instability
 • Village
 • Kurdistan
 1. Abdollahzadeh, Gh., Azhdarpour, A. and Sharifzadeh, M.Sh. (2017). Investigating Rural People's Perceptions of Climate Changes and Adaptation Strategies in Zabol County. Geography and Environmental Planning, 28(4): 85-106. (Persian)
 2. Akbarpour, M., Mekaniki, J., Fal-Soleiman, M. and Esmaeilnejad, M. (2018). Evaluation of the consequences of drought on food security and rural livelihood: a case study of rural farmers in Meyghan sub-district of Nehbandan County. Journal of Geography, 16(57): 5-18. (Persian)
 3. Alam, G.M.M. (2017). Livelihood cycle and vulnerability of rural households to climate change and hazards in Bangladesh. Environmental Management, 59(5): 777-791.
 4. Alavizadeh, S.M. and Kermani, M. (2010). Diversification of economic activities, an approach to sustainable rural development. National Conference on the Share of Agriculture and Natural Resources in the Development of the Islamic Republic of Iran on the Horizon of 2025, Islamic Azad University of Rasht.
 5. Alobo Loison, S. (2015). Rural livelihood diversification in sub-Saharan Africa: a literature review. The Journal of Development Studies, 51(9): 1125-1138.
 6. Arabmazar, A. and Noormohammadi, Kh. (2016). Critical analysis of economic goals of development programs in Iran (before and after the victory of Islamin Revolution). Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(1): 19-42. (Persian)
 7. Asiaei, M. (2006). Drought monitoring in Mashhad (using palmer drought index) Journal of Geography and Regional Development, 4: 167-186. (Persian)
 8. Babaee, O. and Alijani, B. (2013). Spatial analysis of long duration droughts in Iran. Physical Geography Research Quarterly, 45(3): 1-12. (Persian)
 9. Barghi, H., Bazrafshan, J. and Shayan, M. (2018). Analysis and identification of the consequences of drought on the inhabitants of rural areas (case study of Chaqa village, Fereydunshahr city). Journal of Environmental Hazards, 7(15): 141-160. (Persian)
 10. Bostani, A., Najafpour, B. and Javani, K. (2016). An analysis of the effects of drought on the instability of rural settlements in Darab County. Regional Planning Quarterly, 6(21): 155-166. (Persian)
 11. Chikozho, C. (2010). Applied social research and action priorities for adaptation to climate change and rainfall variability in the rainfed agricultural sector of Zimbabwe. Phys. Chem. Earth, 35: 780-790.
 12. Chopra, P. (2006). Drought risk assessment using remote sensing and GIS: a case study of Gujarat. MSc. Thesis,ITC Universtiy.
 13. Dai, A. (2011). Drought under global warming: a review. WIREs Climatic Change, 2: 45-65.
 14. Emadodin, I., Reinsch, T. and Taube, F. (2019). Drought and desertification in Iran. Hydrology, 6. DOI: 10.3390/hydrology6030066.
 15. Fatehi Marj, A. and Bagherinia, M. (2011). Investigation of rangeland drought in western Iran using MODIS satellite images from 2007 to 2010. Iranian Watershed Management Science and Engineering, 5(16): 13-23. (Persian)
 16. Gentle, P. and Maraseni, T.N. (2012). Climate change, poverty and livelihoods: adaptation practices by rural mountain communities in Nepal. Environmental Science and Policy, 21: 24-34.
 17. Hajian, N., Ghasemi, M. and Mofidi, A. (2018). The role of diversity of agricultural and non-agricultural economic activities in the resilience of rural farming families exposed to drought in Chenaran city. Geography and Environmental Hazards, 28: 31-51. (Persian)
 18. Hanafi, A. and Pashapour, H. (2015). Analysis of droughts in Kurdistan province and their impact on the relative yield of dryland wheat. Quarterly Geographical Journal of Territory (Sarzamin), 12(46): 57-71. (Persian)
 19. Heidari Sarban, V. (2011). Study of social and economic factors affecting the knowledge of wheat farmers about agricultural water management (case study: Meshginshahr city). Agricultural Extension and Education Research, 4(4): 96-111. (Persian)
 20. Hosseini S.S., Nazari, M.R. and Araghinejad, Sh. (2013). Investigating the effect of climate change on the agricultural sector with emphasis on the role of implementing adaptation strategies in this sector. Economic Research and Agricultural Development of Iran, 44(1): 1-16. (Persian)
 21. IPCC (2007). Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge: Cambridge University Press.
 22. Jamshidi, M., Nouri Zamanabadi, S.H., Seidaei Golsefidi, S.E. and Rahimi, D. (2015). The effects of drought on the economy of rural areas of Sirvan and Chardavol counties. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 3: 1-17. (Persian)
 23. Kangalawe, R.Y. and Lyimo, J.G. (2013). Climate change, adaptive strategies and rural livelihoods in semiarid Tanzania. Natural Resources, 4(3): 266-278. DOI: 10.4236/nr.2013.43034.
 24. Kenny, A. (2008). Assessment of the social impacts of drought. Journal of American Water Resources Association, 37(3): 678-686.
 25. Kiem, S.A. and Austin. K.E. (2013). Drought and the future of rural communities: opportunities and challenges for climate change adaptation in regional Victoria, Australia. Journal of Global Environmental Change, 23: 1307-1316.
 26. Liu, C., Golding, D. and Gong, G. (2008). Farmers’ coping response to the low flows in the lower Yellow River: a case study of temporal dimensions of vulnerability. Global Environmental Change, 18(4): 543-553. Available at https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.09.002.
 27. Maleki, A. and Turkmani, M.J. (2015). Drought management for optimal use of water resources in North Khorasan province. Journal of Agricultural Economics Research, 7(25): 65-89. (Persian)
 28. Masoudian, S.A. (2011). Iran's climate. First Edition. Mashhad: Sharia Toos Publication.
 29. Mehri, S., Haji, K., Alizadeh, V. and Mostafazadeh, R. (2016). Evaluation of spatial variations in the severity of meteorological droughts at different time scales in Kurdistan province. Geographical Information Quarterly (Sepehr), 26(102): 150-162. (Persian)
 30. Milly, P.C. and Dunne, K.A. (2016). Potential evapotranspiration and continental drying. Nature Climate Change, 6(10): 946-949.
 31. Mirzaei Nadoushan, F., Morid, S. and Arshad, S. (2010). Drought risk assessment in counties of Kermanshah province. Journal of Agricultural Engineering Research, 11(3): 1-14. (Persian)
 32. Mostafazadeh, R., Shahabi, M. and Zabihi, M. (2015). Meteorological drought analysis of Kurdistan province using a three-variable chart model. Journal of Spatial Planning, 5(17): 129-140. (Persian)
 33. Mousavi, M. and Sedighi, H. (2014). Determining the level of agricultural development of Iran's provinces. Strategic Quarterly of Rural Development, 4: 55-71. (Persian)
 34. Reilly, J. (1999). What does climate change mean for agriculture in developing countries? A comment on Mendelsohn and Dinar. World Bank Obs., 14: 295-305.
 35. Saleh, I. and Mokhtari, D. (2007). Investigating the effects and economic and social consequences of drought on rural households in Sistan region. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(1): 99-115. (Persian)
 36. SCI (2006-2016). Census of rural population of Kurdistan province, 2006-2016. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). (Persian)
 37. Sobhaninasab, Y. (2009). Environmental and socio-economic effects of drought. Proceedings of the Regional Conference on Water Crisis and Drought, Rasht, Islamic Azad University of Rasht, pp. 795-799. (Persian)
 38. Spence, R. and Smith, M. (2010). ICT, development, and poverty reduction: five emerging stories. Information Technologies and International Development, 6(SE): 11-17.
 39. Tavakolinia, J., Paknahad, M.R., Raeisi, H. and Aghaei, P. (2016). Assessing the social challenges caused by the drought crisis on sustainable rural development under study: Miandeh rural district of Shabikuh district, Fasa city. Sarzamin Magazine, 49: 13-28. (Persian)
 40. Tong, S. and Soskolne, C.L. (2007). Global environmental change and population health: progress and challenges. EcoHealth, 4(3): 352-362.
 41. Walker, M. and Thers, A. (1996). Drought as a natural hazard. Drought: A Global Assessment, 1(5): 3-18.
 42. Wilhite, D.A. (1993). The enigma of drough. In: Drought As-assessment,Management,and planning:Theory and Case Studies (Chapter 1). Boston, MA: Kluwer Academic Publisherrs, pp. 3-17.
 43. Wilhite, D.A., Svoboda, M.D. and Hayes, M.J. (2007). Understanding the complex impacts of drought: a key to enhancing drought mitigation and preparedness. Water Resources Management, 21(5): 763-774. DOI: 10.1007/s11269-006-9076-5
 44. Yaghoubi, J., Hamidi, K. and Masoumi, L. (2015). Assessing the attitude of farmers in Zanjanrood watershed towards drought and its management. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 8(4): 13-27. (Persian)
 45. Zabihi, M., Mostafazadeh, R. and Sharari, M. (2016). Analysis of intensity and durability of dry and wet periods based on indicators based on precipitation and evapotranspiration. Watershed Management Research Journal, 8(15): 125-135. (Persian)
 46. Zhang, B., Wu, P., Zhao, X., and Wang, Y. (2012). Drought variation trends in different subregions of the Chinese Loess Plateau over the past four decades. Agricultural Water Management, 115: 167-177.
 47. Zhou, S., Williams, A.P., Berg, A.M., Cook, B.I., Zhang, Y., Hagemann, S.,... Gentine, P. (2019). Land– atmosphere feedbacks exacerbate concurrent soil drought and atmospheric aridity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(38): 18848-18853.
 48. Zolfaghari, M. and Babaeian, N. (2015). Study of meteorological and hydrological drought using SDITSPI and PNI indices in Kurdistan province. Watershed Management Research Journal, 4(31): 3-19. (Persian)