بررسی کارآیی فنی تعاونی‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (FDEA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست‌محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زیست‌محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

با توجه به نقش مهم تعاونی‌های روستایی در توسعه اقتصادی روستا، ارزیابی عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌ها بسیار اهمیت دارد. از این‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآیی فنی شرکت‌های تعاونی روستایی حوزه سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (FDEA) و مقایسه آن با روش تحلیل پوششی کلاسیک بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز ۵۲ شرکت تعاونی روستایی فعال در استان سیستان و بلوچستان طی سال 1395 جمع‌آوری و تحلیل شد. شاخص‌های مورد استفاده در پژوهش شامل سه ورودی (هزینه‌های جاری، سرمایه و تعداد فروشندگی‌ها) و یک خروجی (سود) بود. نتایج نشان داد که بر اساس نتایج کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌های فازی، سه شرکت و روش تحلیل پوششی داده‌های کلاسیک، نُه شرکت کارآ ارزیابی شدند؛ همچنین، میانگین کارآیی در روش سنتی 55 درصد و در روش فازی ۳۲ درصد به‌دست آمد. با وجود پایین بودن کارآیی شرکت‌‏ها در برآوردهای هر دو روش، قدرت تفکیک روش فازی بالاتر بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که با مقایسه شرکت‌های ناکارآ با کارآ، نسبت به بهره‌برداری بهتر از منابع برای ارتقای کارآیی شرکت‌های ناکارآ اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Technical Efficiency of Rural Cooperatives in Sistan and Baluchestan Province of Iran Using Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) Model

نویسندگان [English]

 • N. Nazaripour 1
 • S.M. Hossieni 2
1 MSc Graduate in Agricultural Economics, Faculty of Environmental Sciences and Sustainable Agriculture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Faculty of Environmental Sciences and Sustainable Agriculture, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Since rural cooperatives play an important role in rural economic development, their performance evaluation is of great importance as well. Accordingly, the main objective of this research was to evaluate the technical efficiency of the rural cooperatives in Sistan and Baluchestan province of Iran, using the Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) technique and compare it with the classical DEA method. For this purpose, the required data of 52 rural cooperatives operating in the studied province in 2016.were collected and analyzed. The indicators used in this study included three inputs (i.e. capital, current costs, and number of vendors) and one output (i.e. profit). The study results showed that there were three efficient rural cooperatives identified in FDEA model while nine ones in the classical DEA method were found efficient; in addition, the mean efficiency score was evaluated 55 percent in the traditional DEA method while 32 percent in FDEA method, indicating low efficiency rates for the rural cooperatives in both methods though the FDEA method had a higher resolution. Therefore, as suggested by the study, comparing inefficient and efficient companies could provide a suitable platform for better utilization of resources so as to improve the technical efficiency of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technical Efficiency
 • Alpha Cutting
 • Rural Cooperatives
 • Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA)
 • Sistan and Baluchestan (Province)
 1. Asghari, A. and Aghapour Sabbaghi, M. (2016). Evaluation of marketing status of livestock and poultry cooperatives in Khuzestan province. Cooperation and Agriculture, 5(18): 133-158. (Persian).
 2. Barzegi Khanagha, J., Marvati Sharifabad, A. and Arjmandi, M. (2013). Performance evaluation with emphasis on financial indicators in rural cooperatives of Yazd province using data envelopment analysis (DEA) method. Paper Presented at the Second National Conference on Accounting, Financial Management and Investment. (Persian)
 3. Baseri, B., Sadeghi, H. and Khaksar, Gh. (2010). Investigation of the performance of production cooperatives in Iranian agriculture. Economic Research, 10(3): 1-24. (Persian)
 4. Guzmán, I. and Arcas, N. (2008). The usefulness of accounting information in the measurement of technical efficiency in agricultural cooperatives. Annals of Public and Cooperative Economics, 79(1): 107-131.
 5. Huang, Z., Fu, Y., Liang, Q., Song, Y. and Xu, X. (2013). The efficiency of agricultural marketing cooperatives in China's Zhejiang province. Managerial and Decision Economics, 34(3-5): 272-282.
 6. Karbassi, A. and Owhaddi, N. (2011). Estimating economic performance of agricultural production cooperatives case study of Sirjan County. Journal of Cooperation and Agriculture, 22(6): 1-20. (Persian)
 7. Karim, M.H. (2015). Challenges of Iran's rural cooperative networks. Space Economy and Rural Development, 4(13): 173-196. (Persian)
 8. Kazemi, A., Menhaj, M.B., Mehrgan, M.R. and Kamyab Moghaddas, A. (2007). Designing rating model of oil refineries of Iran using fuzzy data envelopment analysis. Paper Presented at the Fifth International Management Conference. (Persian)
 9. Kohanhooshnejad, R. and Abdi, B. (2016). The role of cooperative economics in fulfilling the requirements of resistance economics. Journal of Co-operation and Agriculture, 5(17), 143-174. (Persian)
 10. Mugera, A.W. (2013). Measuring technical efficiency of dairy farms with imprecise data: a fuzzy data envelopment analysis approach. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 57(4): 501-520.
 11. Norouzian, M., Keikha, A.A. and Mohammadi, H. (2019). Evaluation of efficiency of rural production cooperatives in Kashmar. Space Economy and Rural Development, 8(27): 97-118. (Persian)
 12. Shajari, S., Barikani, A. and Amjadi, A. (2008). Determination of economic efficiency of agricultural production cooperatives and factors affecting their economic efficiency in Fars province. Agricultural Economics (Economics and Agriculture), 2(4): 141-155. (Persian)
 13. Torabi, P., Heydari, A. and Mohammad-Gholinia, J. (2010). Investigating the impact of social capital components on the performance of cooperative companies: a case study of livestock and poultry cooperatives in Mashhad County. Cooperation, 21(2): 1-20. (Persian)
 14. Wang, X., Sun, L. and Zhang, Y. (2012). The empirical study on operating efficiency of agricultural cooperatives in Langao. International Journal of Business and Management, 7(17): 60-74.