تحلیل راهبردی نقش مرکز محله‌ها در توسعه پایدار گردشگری روستایی: مطالعه موردی ‌روستای میان‌رز فومن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

نوع معماری مراکز محله در روستاهای واجد ارزش تاریخی می‌تواند ضمن ایجاد محیط مطلوب برای روستاییان، به رونق اقتصاد روستایی بینجامد و زمینه‌ساز توسعۀ روستا باشد. طی دهه‌های اخیر، در برنامه‌ریزی‌های راهبردی نیز بر نقش محله‌ها به‌عنوان محور اصلی توسعه تأکید شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مرکز محله در ارتقای گردشگری روستایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن به‌منظور توسعۀ این صنعت در روستای میان‌رز شهرستان فومن بود و در این راستا، سه پرسش مطرح شد: «شاخصه‌های گردشگری پایدار روستایی کدامند؟»، «توسعۀ مرکز ‌محله چگونه در گردشگری ­پایدار روستا مؤثر خواهد بود؟» و «ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مرکز محله در گردشگری ­پایدار کدامند؟». روش پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی بود. گردآوری اطلاعات به‌شیوه‌های کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و پرسشنامۀ باز صورت گرفت؛ و تحلیل داده‌ها نیز به‌روش‏های سوات (SWOT) و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) انجام‌شد. در ارزیابی نهایی، مجموع امتیاز عوامل داخلی بیانگر بیشتر بودن نقاط قوت نسبت به نقاط ضعف بود؛ و مجموع امتیاز عوامل خارجی نیز بیشتر بودن فرصت‌های توسعۀ محله نسبت به تهدیدها را نشان می‌داد. نتایج مبین نقش بالای مرکز محله در توسعۀ گردشگری روستای میان‌رز از طریق توسعۀ اقتصادی، مشارکت ساکنان، افزایش رفاه اجتماعی، احساس امنیت، ارتقای آموزش و دانش زیست‌محیطی بود، که با برقراری تعادل میان ابعاد زیستی، اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ راهبرد تهاجمی، تقویت نقاط قوت و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود (مانند گسترش واحدهای خدماتی، بهبود واحدهای اقامتی و ارتقای کیفیت مسیرهای سواره و پیاده) تحقق می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Neighborhood Center Role in Sustainable Rural Tourism Development: A Case Study of Mianraz Village in Fuman County of Iran

نویسندگان [English]

 • A. Danaeinia 1
 • Z. Beigi 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran
2 MSc Student in Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

The kind of architecture of neighborhood center in historical villages can attract tourists to the prosperity of rural economy and provide the areas of development. Recently, strategic planning has also been emphasized in the role of local neighborhoods as the main focus of development. This study aimed at investigating the role of the neighborhood center of Mianraz village in Fuman County of Iran in promoting the rural tourism. There were posed three questions: What are the characteristics of a rural sustainable tourism? How will the development of sustainable tourism be effective in the sustainable rural tourism? What are the capacities of the rural tourism in sustainable tourism? The research method was an applied one; and based on its nature, it was a descriptive-analytical study. The data were collected in library and field study methods through interviews and questionnaires, and the data analysis was based on SWOT and AHP techniques. In the final assessment, the total score of the internal factors indicated that the strengths were greater than the weaknesses; in addition, the total score of the external factors indicated the more effectiveness of the neighborhood development opportunities, compared to the threats. The study results showed the significant role of the community in the development of tourism through economic development, population participation, increased social welfare, feeling of security and promotion of educational and environmental issues that would be realized by balancing the biological, social and economic dimensions. To achieve this, adopting an aggressive strategy, strengthening and maintaining the strengths and benefiting from the available opportunities, such as expanding the service units, improving the residential units and enhancing the quality of riding paths, might guarantee the development of neighborhood centers in the villages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable tourism
 • Neighborhood Center
 • SWOT
 • Mianraz (Village)
 • Fuman (County)
 1. Abdolahi, M. ,Tavakolinia, J. and Sarrafi, M. (2010). Theorical study of the concept of neighborhood and its redefinition with emphasis on the conditions of urban neighborhoods of Iran. Human Geography Research Quarterly 42(2): 82-103. (Persian)
 2. Akbarian-Ronizi, S. R. (2016). Assessment of tourism sustainability in tourism target villages, Case study: Sepidan County. Rural Research Quarterly, 7(1): 167-193. (Persian)
 3. Amir, A. F.,Ghapar, A.A., Jamal, S. A. and Ahmad, K. N. (2015). Sustainable tourism development: a study on community resilience for rural tourism in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 168: 116-122.
 4. Aref, F., Gill, S. and Aref, F. (2010). Tourism development in local communites: as a community development approach. American science, 6: 155-161.
 5. Azani, M. and Hatamifar, P. (2016). Neighborhood role in promoting urban tourism (the case of Jolfa district of Isfahan(. Geography and Urban Planning Outlook Zagros, 7-26: 1-16. (Persian).
 6. Azkia, M. and Imani, A. (2008). Sustainable rural development. Tehran: Etlaat press. (persian).
 7. Badri, S. A. and Yarihesar, A. (2009). The site selection of tourism sample region using ahp method case study: kohgilooye and Boyerahmad district. Geografical Research, 24( 95): 55-84.
 8. Bonham, C. (2010). Sustainable communities in the UK. USA: Springer.
 9. Bulter, R. W., Hall, C.M. and Jenkins, J. (1998). Tourism and recreation in rural areas. Chichester :John wiley and sons Inc.
 10. Chin, C. H., Lo, M., Songan, P. and Nair, V. (2014). Rural tourism destination competitiveness: a study on Annah Rais Longhouse Homestay, Sarawak. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144: 35-44.
 11. Condon, P. (2010). Seven rules for sustainable communities.Washington, DC: Island Press.
 12. Cowan, R. (2005). The dictionary of urbanism tisbury. Wiltshire: Streetwise.
 13. Culling worth, B. and Caves, R. W. (2003). Planning in the USA: issues and processes. New york & London.
 14. Devereux, D. (2001). Livelihood insecurity and Social Protection: A Re-emerging Issue in Rural Development. Development policy Review, 19(4): 507-519.
 15. Duim, V. (2005). Tourism scapes: An actor-network perspective on sustainable tourism development. PhD Thesis, Wageningen University.
 16. Hall, D., Roberts, L. and Mitchell, M. (2003). New directions in rural tourism. Aldershot, U.K: Ashgate Publication.
 17. Hall, M. and Lew, A. A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach. London: Routledge Press.
 18. HFIR (Housing Foundation of Islamic Revolution) (2006). Rural conductor plan [Hadi Plan]: Conductor plan [Hadi Plan] of Mianraz village. Tehran: Housing Foundation of the Islamic Revolution.
 19. Jaafar, M., Rasoolimanesh, S. M. and Lonik, K. A. T. (2015). Tourism growth and entrepreneurship: empirical analysis of development of rural highlands. Tourism Management Perspectives, 14: 17-24.
 20. Jompor, M. (2015). Role of localization and indigenous knowledge in sustainable rural development. Indigenous Knwledge, 1: 50-79.
 21. karimi, S. and Tavakolinia, J. (2009). Roll of local development in sustainable urban development case study: Evin's neighborhood. Human Geography, 1(3): 81-92. (Persian)
 22. Khakpoor, B., Mafi, E. and Bavanpoori, A. R. (2009). The role of social capital in a community sustainable development. Geography and Regional Development, 12: 55-81. (Persian)
 23. Kretzmann, J. and McKnight, J. (1993). Building communities from the Inside Out: a path toward finding and mobilizing a community’s assets. ACTA Publications.
 24. Mahdavi, D., Norouzi, A. and Mir Amini, F. (2018). Tissue conditioner with rural values texture and its role in the development of rural tourism (Case Study: Abyaneh, Yasee Chay, Tare and Sar Aqa Seyyed villages). Quarterly of Geography (Regional Planning), 6(2): 191-209. (Persian)
 25. Mofidi Shemirani, S. M. (2016). Explanation model of sustainable development districts in order to achieve urban sustainable development, case study: Chizar district. Management System, 9.(Persian)
 26. Mofidi Shemirani, S. M. and Moztarzadeh, H. (2014). Explaining the sustainable urban community structural criteria. Bagh-E Nazar Quarterly,11(29): 59-70. (Persian)
 27.  Moradafshar, R. A. (2013). A study of rural tourism development by using village-worthy tissues case study: Molhamdareh village in Asadabad village. The First National Conference for Tourism in Northern Iran, Azad University of Hamadan.
 28. Osman, Z. and Sentosa, I. (2013). Mediating effect of customer satisfaction on service quality and customer loyalty relationship in Malaysian rural tourism. International Journal of Economics and Management Studies, 2(1): 25-37.
 29. Power, A. (2004). Sustainable communities and sustainable development. London: Sustainable Development Commission.
 30. Raco, M. (2007). building sustainable communities, spatial policy-place imaginations and labor mobility in Post-War Britain. Bristol: Policy Press.
 31. Rahnamaee, M. T. (1990). Topics and methods of urban design (geography). Tehran: Urban Design & Architecture Research Center. (Persian)
 32. Rasegh-Ghezelbash, S. (2011). Rural tourism and its need for special attention in rural development programs. Housing and Rural Envirement, 29(129): 98-109. (Persian)
 33. Rezavani, M. R., Badri, S. A.,Torabi, Z., Malekan, M. and Asgary, A. (2016). Sustainable rural tourism in the margins of Tehran metropolis: from the perspective of ahar. Rural Research 7(2): 286-299. (Persian)
 34. Rezvani, M. (2008). Development of rural tourism with a sustainable tourism attitude. Tehran: Tehran University Press. (Persian)
 35. Riddle, R. (2004). Sustainable urban planing tisbury. UK,Oxford:Black Well. Publishing.
 36. Rokneddin Eftekhari, A., Mahdavi, D. and Poortaheri, M. (2011). Localization process of sustainable development indicators of rural tourism in Iran. Rural Research Quarterly, 1(4): 1-41.
 37. Roseland, M. (2005). Toward sustainable communities. Canada: New Society Publishers.
 38. Sarrafi, M. (2000). The fundamentals of regional development plannig. Tehran: Plan and Budget Organization Publication.(Persian)
 39. Schloegel, C. (2007). Sustainable tourism: sustaining biodiversity. Sustainable Forestry, 25(3): 247-264.
 40. Shakibamanesh, A., Khaksari, A. and Ghorbanian, M. (2006). Urban districts in Iran. Tehran, Iran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (Persian)
 41. Su, B. (2011). Rural tourism in China. Tourism management, 32(2): 438-441.
 42. Zargham Boroojeni, H. and Nikbin, M. (2012). Assessing the sustainability of tourism development on the island of Capri Tourism. Growth and Sustainable Development Research Jornal, 12(2): 137-168. (Persian)
 43. Zokin, S. (1997). The culture of cities. Available at https://www.wiley.com/en-us/The+Cultures+of+Cities-p-9781557864376.