دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1387 
2. آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز

صفحه 27-50

عزت الله سام آرام؛ روزبه کردونی؛ عقیل دغاغله؛ سیدمرتضی افقه