تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه جیرفت

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر ویژگی­‌های گوناگون فرهنگی ساکنان روستایی شهرستان جیرفت بود. برای تحلیل اطلاعات، از آماره تی و مدل تصمیم‌­گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثرگذاری گردشگری روستایی بر شش مؤلفه سبک پوشاک، مصرف مواد غذایی، گسترش مصرف‌‏گرایی، ارتباطات خانوادگی، زبان و گویش بومی، و مشارکت و احساس امنیت در روستاهای هدف گردشگری شهرستان جیرفت در سطح اطمینان 95 معنی‏دار است؛ با این همه، بیشترین اثر فرهنگی گردشگری بر دو مؤلفه گسترش مصرف‏‌گرایی و سبک پوشاک روستاییان بود. همچنین، نتایج نشان داد که سه روستای شاخص گردشگری در این شهرستان شامل ساردوئیه، دلفارد و دومار بیش از سایر روستاها در معرض تهدیدهای فرهنگی ناشی از گردشگری روستایی قرار دارند. بنابراین، توسعه گردشگری نه‏‌تنها به تداوم فرهنگ محلی در روستاهای شهرستان جیرفت کمک نکرده، بلکه آن را با تهدیداتی نیز مواجه ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Rural Tourism Development on Cultural Components of Rural Residents: A Case Study of Jiroft County of Iran

نویسندگان [English]

 • Amin Dehghani 1
 • Mohsen ADELI SARDOUEI 2
1 Faculty Member of Department of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Faculty Member of Department of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at investigating the effects of rural tourism development on different cultural aspects in the host society. Data analysis was conducted through a TOPSIS Multi-Criteria Decision Making (MCDM) model. The results indicated that in the scope under study, tourism was effective in appearance of cultural changes. In addition, there was a significant correlation between tourism development and cultural changes in the studied villages. Furthermore, most effects could be observed in fashion, food consumption, expansion of consumerism, family relations, native language and accent, participation and security feelings. Therefore, it might be claimed that tourism development not only had no contribution to the survival of local culture in these fields, but also jeopardized them with different threats in the studied villages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Development
 • Rural Tourism
 • Culture
 • Village
 • Jiroft (County)
 • Iran
 1. Cohen, G. (1999). The tourism industry and sustainable development are symbols of dynamic management. Journal of Environmental Studies, 21: 79-90. (Persian)
 2. Jafari, J. (2000). Scientific strategy for cultural development. M. Fazel (Trans.), Tehran: Tabiyan Publication. (Persian)
 3. Karroubi, M. (2005). Investigating the role of folklore (popular culture in tourism development of Iran). Journal of Tourism Studies, No. 10. (Persian)
 4. Kazemi, M. (2006). Tourism management. Tehran: SAMT Publication. (Persian)
 5. Mahallati, S. (2002). An introduction to cultural tourism. Tehran: Shahid Beheshti University Press. (Persian)
 6. QadiriMasoum, M. and Pakzizi, M. (2010). Sustainable tourism (rural and nomadic). Tehran: Tehran University Press. (Persian)
 7. Rezaei, R., Hosseini, S. M., Ranjbaran, P. and Safa, L. (2012). Evaluation of negative effects of tourism development in Abyaneh village of Isfahan province using factor analysis model. Journal of Tourism Space, 1: 28-38. (Persian)
 8. Rezvani, M.R. (2008). Rural tourism development with sustainable tourism approach.Tehran: Tehran University Press. (Persian)
 9. Saeie, A. and Naji, M.R. (2011). Sociological analysis of cultural tourism attraction in Iran: a case study of foreign tourists of Isfahan. Social Sciences Quarterly, 52: 59-78. (Persian)
 10. Tavallaee, S. and Shahedi, N. (2008). Evaluation of demographic and cultural tourism in Ardebil city. Journal of Geographic Sciences, 11: 191-205. (Persian)
 11.  Turner, T. (1999). City as perspective. F. Noorian (Trans.). Tehran: Processing and Urban Planning Publications. (Persian)
 12.  Ya'ghubzadeh, R. and Zandi, I. (2012). Identifying and prioritizing socio-cultural and security threats affecting foreign tourists in Iran.Social Security Studies, 29: 102-113. (Persian)
 13.  Zarabi, A. and Eslami, S. (2010). Measurement of economic, socio-cultural and environmental impacts of tourism development (case study: Meshkinshahr). Human Geography Research, 75: 37-52. (Persian)
 14.  Atlas, S. (2003). Religious tourism and pilgrimage: Fátima. Tourism Board of Leiria/Fátima.Retrieved at October 15, 2014. Available at http://www.atlas-euro.org/sig_religious.aspx
 15.  Archer, B., Cooper, Ch. and Ruhanen, L. (2005). The positive and negative impacts of tourism. Global Tourism (Third Edition), 2005, Pages 79-102.
 16.  Charlsen, J. and Jafari, J. (1996). Culture and international tourism. Annals of Tourism Research, 23(4): 955-958.
 17. Csapó, J. (2012). The role and importance of cultural tourism in modern tourism industry. INTECH Open Access Publisher.
 18.  George, G. and Wanda, E. (2009). Mair, Heather and Reid, Donald rural tourism development (localism and cultural change). Channel View Publication, Bristol, Buffalo, Toronto.
 19.  Sari, O. (2010). Tourism as a tool for development: the case of Mawlana tourism in Konya. PhD Thesis. Middle East Technical University.
 20.  Sofield, T., De Lacy, T., Lipman, G. and Daugherty, S. (2004). Sustainable tourism, eliminating poverty (ST ᵕ EP): an overview. CRC for Sustainable Tourism, Queensland, Australia.