اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی بر فقرزدایی معیشتی در مناطق روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

فقر بزرگ‌ترین خطری است که حیات بشری را تهدید می‌کند؛ تجارب مختلف مؤید آن است که عوامل متعدد در ایجاد فقر مؤثر است. آب آبیاری از منابع ضروری در تولید و فعالیت‌های معیشتی خانوار به‌شمار می‌رود؛ از این‌رو، توجه به نقش آبیاری زمینه‌ساز دستیابی به اهداف گسترده رشد اقتصادی و توسعه کشاورزی و روستایی است. بنابراین، آب آبیاری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با کاهش فقر مرتبط است. تحقیق حاضر به شناسایی عوامل تأثیرگذار در فقر معیشتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی در فقرزدایی می‌پردازد و برای دستیابی بدین اهداف، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و از شش منطقه مختلف، 350 نفر از مولدان آبی‌کار را به‌عنوان نمونه انتخاب می-کند. در تبیین مؤلفه فقر معیشتی با استفاده از شیوه مدل معادلات ساختاری، مشخص می-شود که دارایی و سرمایه مولدان ( سهم از آب کشاورزی و میزان زمین آبی) با 53/0 بیشترین تأثیر مستقیم و کلی را در تبیین مدل ساختاری داراست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Agricultural Water Resource Management on Livelihood Poverty Alleviation in Rural Areas of Iran

چکیده [English]

Poverty is the most dangerous phenomenon jeopardizing the human life. Various experiences indicate that many factors are effective in poverty generation. Irrigation water is one of the most necessary resources in household's production and livelihood activities; thus, giving attention to the role of irrigation paves the ground for achieving the expanding objectives of both economic growth and rural and agricultural development. Therefore, irrigation water is directly and indirectly related to the poverty reduction. This study aims at the identification of factors affecting the livelihood poverty of producers in agricultural sector as well as impacts of agricultural water resource management on poverty alleviation. For these purposes, it makes use of descriptive and inferential statistics and selects 350 producers of irrigated farms from six different regions as the statistical samples. During the explanation of livelihood poverty component through structural equation modeling technique, it is found that the producers' holding and capital (share of agricultural water and amount of irrigated land) with 0.53 have the highest direct and overall impact on the explanation of the structural model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livelihood Poverty/ Poverty Alleviation/ Agricultural Water/ Water Management/ Rural Areas/ Iran