سنجش میزان توسعه‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در شهرستان شهرکرد در سطح دهستان

نویسندگان

چکیده

  در اثر برنامه‌ریزی­های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت‌های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به­شمار می‌رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل­های منطقه­ای شناخت و سطح‌بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه­های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان‌هاست. در این پژوهش، از مدل‌های ارزیابی و روش‌های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره­گیری از مدل‌های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه‌ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، برنامه‌ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت­ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می­نماید؛ چرا که در میان دهستان‌ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص­های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت­یابی سطوح توسعه بیشترین تأثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می­تواند در بهینه­سازی وضع موجود و سامان­دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the p otentials for d eveloping h uman s ettlements in s ubdistricts of Shahrekord County in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein HatamiNejad
  • Mostafa Mohammadi Dehcheshme
  • Rana Mohammadi Dehcheshme
چکیده [English]

        Due to inappropriate and centralized planning in the past, the quality of development and its related infrastructure has created major issues in the development trend of the country. The diversity and complexity of the subject is one of the major constraints that inhibit the provision of an appropriate model for the distribution of credit. The first step in solving the problems associated with the imbalances driven by regional imbalances is to recognize and categorize regions based on their economic, infrastructure, socio-economic communication, healthcare, training and so forth.   The main objective of this study is to assess the potential for developing human settlement in Sharekord at the sub-district level. The study used evaluation models, and analytical and documentation methods. Based on this, 37 indicators were identified from which 7 indices were extracted (training, health, public utilities, communication, tourism, economic and internal). The study was carried out in 11 sub districts and the results were analyzed by SWOT. The findings of study show, a comprehensive planning is required to reflect the strengths, reinforced opportunities, and combat the threats since, the variance of development level in this county is imbalanced and the difference and dispersion of training and health indices have the most significant impact on the development level. The recommendations of this study can contribute to the improvement and rehabilitation of county level development.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Settlements/ s ettlements/ Development/ s ubdistricts/ s hahrekord ( c ounty of Iran)