کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها

نویسندگان

چکیده

  هدف مطالعه حاضر بررسی کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی استان فارس در سال زراعی 90-1389 است. داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای جمع‌آوری شد. کارآیی شالی‌کاران با استفاده از روش پایه تحلیل پوششی داده­ها به­دست آمد و نتایج با مدل تحلیل پوششی فراکارآیی مقایسه شد. به­طور کلی، نتایج نشان داد که میانگین سطوح کارآیی فنی شالی‌کاران در مدل با فرض بازده ثابت به مقیاس معادل 93/83 درصد است، که در دامنه‌ای بین 43/0 تا 0/1 قرار دارد. میانگین سطوح کارآیی فنی در مدل بازده متغیر به مقیاس نیز معادل 25/86 درصد بود و 16/29 درصد از واحدها به­طور کامل کارآ شناخته شدند. با توجه به میانگین کارآیی مقیاس بالا در مزارع و مقایسه آن با میزان کارآیی فنی مدیریتی، مشخص شد که مهم‌ترین علت ناکارآیی فنی مزارع تفاوت در نحوه مدیریت استفاده از نهاده‌هاست؛ و با مدیریت درست نهاده‌های مورد استفاده در فرایند تولید برنج، می­توان از میزان ناکارآیی کاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Evaluation of Rice Farmers at South Kamfirouz Region of Marvdasht County: Application of Data Envelopment Analysis Model

چکیده [English]

This study aims at evaluating the rice farmers’ efficiency at the South kamfirouz region of the Fars Province during the 2010-11 farm years. The data is gathered in a two-stage clustered sampling method. Results of the rice farmers’ efficiencies are produced by using a basic method of data envelopment analysis and then, compared with ones resulted from the supper efficiency envelopment analysis model. In general, the study results show that given a constant return to scale, the average level of the farmers’ technical efficiency is 83.93 percent in the model, standing in a range of 0.43 to 1.0. The same average in a model with variable return to scale is 86.25 and as shown, 29.16 percent of the farning units are found completely efficient. Considering the high average of scale efficiency in the farms and comparing it with the extent of technical management efficiency, it is made clear that the most important cause of farms’ technical inefficiencies is the difference in how to manage the use of inputs; and by applying a proper management of the inputs used in the process of rice production, it could be possible to reduce inefficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice/ Data Envelopment Analysis/ Super Efficiency/ Fars (Province of Iran)/ Marvdasht (County in Iran)/ South Kamfirouz (Region in Iran)