بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

  بخشی گسترده از جمعیت فعال و جویای کار جامعه را جوانان روستایی تشکیل می‌دهند. بخش کشاورزی با توان فراوان خود دارای شرایط مناسب برای جذب این نیروی عظیم و جلوگیری از مهاجرت بی ­ رویه آنها به مناطق شهری است که خود با مشکل بزرگ اشتغال مواجه­اند. تحقیق حاضر، با هدف بررسی نگرش جوانان روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی، در سال 1390 انجام شده و روش آن پیمایشی از نوع توصیفی- همبستگی، و جامعه آماری آن 39057 جوان روستایی شهرستان گنبدکاووس است که از آن میان، 347 نفر به­روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب می‌شوند. نتایج نشان می­دهد که میزان علاقه حدود 54 درصد جوانان روستایی به سکونت در روستا در حد مطلوب است؛ بر اساس نتایج آزمون همبستگی، متغیرهای سن، میزان تحصیلات، میزان علاقه به سکونت در روستا و روحیات کارآفرینانه جوانان روستایی با نگرش آنها رابطه مثبت و معنی‌دار دارند؛ و همچنین، نتایج آزمون­های مقایسه­ای حاکی از وجود اختلاف معنی‌دار میان نگرش جوانان مرد و زن و نیز نگرش افراد دارای سابقه و بدون سابقه در راه­اندازی کسب­وکار است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می­دهد که ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان، تحمل ابهام، چالش­طلبی، عمل­گرایی و متغیر سن از عوامل مهم تبیین­کننده در تغییرات متغیر وابسته به‌شمار می­روند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes of Rural Youth towards Employment in Agricultural Sector: The Case of Gonbad-e Kavous County

چکیده [English]

Rural youth has a significant share from active population seeking employment. Agricultural sector has considerable potential, and with the possession of appropriate conditions can attract labor force and prevent uncontrolled migration to urban areas, where unemployment is highly prevalent. The present study is an attempt to examine the attitudes of rural youth to employment in agricultural sector in Gonbad-e Kavous county. The study is a descriptive/correlation survey. The statistical population consists of 39057 rural youth of the county in 2011 from which a sample size of 347 is selected by a stratified proportionate to size technique. More than half of the respondents evaluate residence in rural areas as desirable. Correlation results indicate that age, level of education, desirability of village residence and entrepreneurial spirit among rural youth have significant and positive relationships with the attitude of rural youth. The attitude of women and men varies significantly. Also, the attitudes of those with previous experience in entrepreneurial initiative differ significantly from those with no experience. Multivariate regression analysis reveals that entrepreneur characteristics such as ambiguity tolerance, challenging personality, and pragmatism can explain the variance in dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Youth/ Attitudes/ Rural Youth Employment/ Agricultiral Sector/ Gonbad-e Kavous (County in Iran)