سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

4 استادیار اقتصادکشاورزی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

چکیده

مدیریت و بهره‌برداری پایدار از زیست بوم‌های طبیعی و نیمه‌طبیعی مستلزم داشتن اطلاعات کافی از ارزش‌های اقتصادی خدمات زیست‌بوم‌هاست. هدف پژوهش حاضر برآورد ارزش گردشگری حاشیه رودخانه زاینده رود در محدوده روستای آزادگان شهرستان بن و بررسی نقش گردشگری در توسعه این روستا بود. برای برآورد ارزش اقتصادی، از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) با بهره‌گیری از رهیافت ترجیحات اظهار شده و مدل لوجیت استفاده شد. گردآوری داده‌های مورد نیاز با تکمیل 554 پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی در روستای آزادگان در سال 1396 صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات و درآمد پاسخ‌گویان اثر مثبت و معنی‌دار و متغیرهای اندازه خانوار و مبلغ پیشنهادی اثر منفی و معنی‌دار بر تمایل به پرداخت (WTP) دارند. همچنین، بر پایه نتایج تحقیق، میزان تمایل به پرداخت هر فرد 8490 ریال در ماه و ارزش کل گردشگری حاشیه زاینده رود 59/6881 میلیون ریال برآورد شد. از این‌رو، می‌توان با توجه بدین موهبت ارزشمند، به اتخاذ سیاست‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در توسعه روستایی پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investment in Tourism; A Solution for Rural Development: A Case Study of Azadegan Village, Ben County of Iran

نویسندگان [English]

 • F. Bahrami Chaleshtori 1
 • A. Fatahi Ardakani 2
 • A. Neshat 3
 • M. Fehresti Sani 4
1 MSc Graduate in Agricultural Economics Engineering, Ardakan University, Yazd, Iran
2 Associate Professor, Agricultural Economics Engineering, Ardakan University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Economics Engineering, Ardakan University, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Agricultural Economics Engineering, Ardakan University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Sustainable management and exploitation of natural and semi-natural ecosystems require adequate information about the economic values of ecosystem services. This study aimed at estimating the value of tourism on the margin of Zayandehrood river in the area of Azadegan village of Ben County in Iran as well as studying the role of tourism in the development of this village. For this purpose, the economic value was estimated in contingent valuation method (CVM) using the general preferences approach and the logit model. The required data were collected by completing 554 double-duplex selection questionnaires in the studied village in 2017. The study results showed that the variables of age, education and income of respondents had significantly positive effects and the variables of household size and the proposed amounts of money (BID) had significantly negative effects on willingness to pay (WTP). Also, each person's WTP was estimated 8490 IR rials per month and the total value of tourism on the margin of the river was estimated to be 6,888 million IR rials. Therefore, policies for investment in rural development might be taken with due consideration to this valuable endowment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tourism
 • Contingent Valuation
 • Willingness to Pay (WTP)
 • Development
 • Azadegan (Village)
 • Ben (County)
 1. Abedi, Z., Fattahi Ardakani, A., Hanifnejad, A.R. and Dashti Rahmatabadi, N. (2013). Groundwater valuation and quality preservation in Iran: the case of Yazd. Int. International Journal of environmental research, 8(1): 213-220.
 2. Amirnejad, H., Khalilian, S., Assareh, M.H. and Ahmadian, M. (2006). Estimating the existence value of north forests of Iran using a contingent valuation method. Ecological Economics, 58(4): 665-675.
 3. Arab, M., Fatahi, A., Fehresti, M., Neshat, A. (2018). Estimate the value of adequate water supply to Varamin Plain with contingent valuation method (case study: Latyan and Mamlou Dams). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(4): 621-634. doi: 10.22059/ijaedr.2018.240011.668478. (Persian)
 4. Asgari, A. and Mehregan, N. (2001). Estimation of visitors' willingness to pay for cultural heritage using conditional valuation, Ganjnameh Hamedan. Journal of Economic Research, 2(1): 93-115. (Persian)
 5. Bafandeh Imandoost, S., Lashkari, M. and Moghtadaei, F. (2015). Economic valuation of urban recreational services (case study: estimation of recreational value of Mellat Park of Mashhad). Quarterly Journal of Urban Economics and Management, (10): 21-35. (Persian)
 6. Belkayali, N., Atan, M., Talay, L. and Akpinar, N. (2010). Determination of economic value of Gӧreme Historical National Park via contingent valuation method. Scientific Research and Essays, 5(9): 934-940.
 7. Bostan, Y., Fatahi Ardakani, A. and Salari, Zh. (2018). Comparison of discrete payment methods for investment in the recovery of urban forest parks (case study: Sarab Ghanbar Park, Kermanshah). 11th Iranian Agricultural Economics Conference, College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran. (Persian)
 8. Bostan, Y., Fatahiardakani, A., Fehresti Sani, M and Sadeghinia, M. (2018). A pricing model for value of gas regulation function of natural resources ecosystems (case study: Sheikh Musa Rangeland, Mazandaran Province, Iran). Journal of Rangeland Science, 8(2): 186-200.
 9. Bostan, Y. (2017). Economic valuation of Iran's rangelands (case study: Sheikh Musa rangeland in Babol). MSc. Thesis in Agricultural Engineering, Agricultural Economics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ardakan University. (Persian)
 10. Chen, B. and Qi, X. (2018). Protest response and contingent valuation of an urban forest park in Fuzhou City, China. Urban Forestry and Urban Greening, 29-68.
 11. Fatahi, A. (2013). Implication of single-bounded dichotomous choice in estimating recreational-tourism value of environmental endowment in desert areas (Case study: Gharbalbiz Spring in Yazd province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(1): 43-53. doi: 10.22059/ ijaedr.2013.36067. (Persian)
 12. Fatahi, A. and Fathzadeh, A. (2012). Preserving valuation of watershed areas using contingent valuation method (case study: Gomishan wetland). Iranian Journal Watershed Management Sience, 5(17): 47-52. (Persian)
 13. Fatahi, A., Rezvani, M., Bostan, Y. and Arab, M. (2016). Estimating the public participation in investment in organic products in Babol (case study: organic rice). International Conference on Research in Science and Technology, Batumi.
 14. Fatahi, A., Yazdani, S., Hosseini, S. and Sadr, S. (2012). Recreational Valuation of Groundwater in Yazd-Ardakan Plain. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42(2): 153-162. (Persian)
 15. Fattahi Ardakani, A. (2016). Estimating the willingness to pay in order to prevent external intangible effects of dust in Yazd-Ardakan Plain. International Journal of Environmental Science and Technology, 13(6): 1489-1496.
 16. Fattahi Ardakani, A. and Fazlollahi, E. (2015). Comparing the tourists' and residents' general preferences and willingness to pay for the protection of Caspian Sea in Sari County. J Agric Econ., 9(1): 135-152. (Persian)
 17. Fattahi Ardakani, A. and Hashemi Shiri, M. (2017). Design of insurance pattern of organic products (case study: tomato of Murghab Plain). International Journal of Environmental Science and Technology, 1-10. Available at https://doi.org/10.1007/s1376
 18. Fattahi Ardakani, A., Alavi, C. and Arab, M. (2017). The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(7): 1409-1418. Available at https://doi.org/10.1007/s13762-017-1246-x
 19. Gavrila-Paven, I., Barsan Mircea, C. and Lia-Dorica, D. (2015). Advantages and limits for tourist development in rural area (case stady: Ampoi and Mures valleys. Procedia Economics and Finance, 32: 1050-1059.
 20. Hanemann, W.M. (1984). Some issues in continuous and discrete response contingent valuation studies. Northeastern Journal of Agricultural Economics, 5-13.
 21. Mitchell, R.C. and Carson, R.T. (1989). Using surveys to value public goods: the contingent valuation method. Washington DC: Resources for the Future.
 22. Rezvani, M. (2009). Rural tourism development in sustainable tourism approach. Tehran: Tehran University. (Persian)
 23. Yeganeh, H., Rafiei, H., Saleh, I. and Bazgir, A. (2015). Estimation of recreational value of rangelands of Watershed in Taham Zanjan using contingent valuation method. Journal of Agricultural Economics, 9(4): 151-175. (Persian)