دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1387 
نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران

صفحه 147-174

مصطفی ازکیا؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ ولی الله رستمعلی زاده