اختصاص شناسه DOR به مقالات منتشر شده.

   پس از اختصاص شناسه DOI (به مقالات منتشر شده از سال 1398)، شناسه DOR نیز به مقالات منتشر شده تعلق گرفت.

 

 rvt@agri-peri.ac.ir