اختصاص شناسه DOI به مقالات فصلنامه

با دریافت پیش ‎‏شماره اختصاصی DOI برای موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، از سال 1398 به مقالات فصلنامه شناسه DOI تعلق گرفت.