داوران

فهرست داوران فصلنامه در سال 1398

 

 • دکتر محمدباقر آرایش
 • دکتر محسن ابراهیم‌پور
 • دکتر رویا اشراقی سامانی
 • دکتر موسی اعظمی
 • دکتر حسن افراخته
 • دکتر علی‌اکبر باغستانی
 • دکتر محمدرضا بخشی
 • دکتر حمید برقی
 • دکتر حمید بلالی
 • دکتر جانعلی بهزادنسب
 • دکتر بهار بیشمی
 • دکتر فاطمه پاسبان
 • دکتر مجتبی پالوج
 • دکتر جواد ترکمانی
 • دکتر شهلا چوبچیان
 • دکتر غلامرضا حیدری
 • دکتر وکیل حیدری ساربان
 • دکتر کوهسار خالدی
 • دکتر محمدامین خراسانی
 • دکتر محمود دانشور کاخکی
 • دکتر رامین رادفر
 • دکتر محمدرضا رضوانی
 • دکتر محسن رفعتی
 • دکتر یعقوب زارعی
 • دکتر حمداله سجاسی قیداری
 • دکتر شهره سلطانی
 • دکتر سیروس سلمانزاده
 • دکتر حسین شعبانعلی فمی
 • دکتر علی شمس
 • دکتر کتایون شمشادی
 • دکتر آذر شیخ‌زین‌الدین
 • دکتر عبدالرسول شیروانیان
 • دکتر طاهره صادقلو
 • دکتر بهمن صحنه
 • دکتر محسن صمدی
 • دکتر عنایت عباسی
 • دکتر محمد عبداللهی عزت‌آبادی
 • دکتر عباس عبدشاهی
 • دکتر زکریا فرج‌زاده
 • غلامرضا فروهش طهرانی
 • دکتر مهدی کاظم‌نژاد
 • دکتر علیرضا کرباسی
 • دکتر آیت‌اله کرمی
 • علی کلائی
 • دکتر خلیل کلانتری
 • دکتر محمدرضا کهنسال
 • دکتر امید گیلان‌پور
 • دکتر سیدجواد میر
 • دکتر بهاءالدین نجفی
 • دکتر صدیقه نبی‌ئیان