بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مشارکت روستاییان در فرایند تهیه طرح‌های هادی و موفقیت در اجرای این طرح‌ها در نقاط روستایی شهرستان دشتستان انجام شد و از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی- تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده شد. بر اساس مطالعات اکتشافی از کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان دشتستان، دوازده سکونتگاه روستایی با 5582 خانوار که مشارکت بیشتری در اجرای طرح هادی روستا داشتند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و از آن میان، به روش نمونه‌گیری تصادفی با توجه به رابطه کوکران، 257 خانوار به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین، 28 نفر از مسئولان روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی) نیز مورد پرسش قرار گرفتند تا نتایج قابل مقایسه باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بر اساس آزمون t ‌تک‌نمونه‌ای، میزان مشارکت روستاییان در تهیه و تصویب و اجرای طرح در حد متوسط است. همچنین، متغیر میزان موفقیت در روند اجرای طرح در چند بعد بررسی شد، که میزان موفقیت در بعد مسکن با میانگین 33/3 بیش از سایر ابعاد بود و به‌طورکلی، در بین روستاهای مورد مطالعه، روستاهای چهار برج و طلحه، به‏ترتیب، بیشترین و کمترین میانگین را در این زمینه داشتند. همچنین، با توجه به نتایج آزمون‌های همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام، تأثیر میزان مشارکت روستاییان بر میزان موفقیت در روند اجرای طرح هادی پذیرفته‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Rural People’s Participation Level on Successful Implementation of Rural Guidance [Hadi] Plan: A Case Study of Dashtestan County of Iran

نویسندگان [English]

  • Aliakbar ANABESTANI 1
  • Mahdi JAVANSHIRI 2
  • Seyyedeh Mahdiyeh MOUSAVI 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 PhD in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 MSc. in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study aimed at investigating the factors affecting the participation of rural people in the preparation process of Rural Guidance [Hadi] Plan in rural settlements. It was an applied research conducted in a descriptive-analytical method.Library-survey research and field works were used for data collection. The population included 12 rural settlements in Dashtestan County of Iran, in which the participation of the rural prople in the implementation process of  the plan had been remarkably significant. In the villages, based on Cochran formula, the sample size of the households interviewed included 257 households of which 136 households had participated in the plan. In addition, 28 people from the rural authorities (including rural administrators known as Dehyar and members of the Islamic Council) were also interviewed so that we could compare the results. Research results showed that based on single sample t-test, the participation level of the rural people in the preparation, adoption and implementation of the plan was moderate; in variable of ‘success in implementation process’, the housing dimension with the mean of 3.33 was more successful and generally, among the studied villages, Chahar Borj and Talheh villages respectively had the lowest and highest means in this variable. Besides, the results of correlation and stepwise regression showed that the effects of the rural people’s participation level on the success of the Rural Guidance Plan were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success of Rural Guidance [Hadi] Plan
  • Housing Dimension
  • Rural Road Network
  • Land Use
  • Environmental Dimension
  • Dashtestan (County)
1. Amar, T. and Samimi Sharemi, R. (2009). Physical evaluation of implementation of Rural Guidance [Hadi] Plans (Case study: Khomam district in Rasht County). Journal of Rural Housing & Environment, 28(127): 44-55. (Persian)
2. Anabestani, A. and Akbari, M.H. (2012). Evaluation of guidance [Hadi] plans and its role in the physical development of the village from the rural people's perspective (Case study: Jahrom County). Journal of Human Geography Researches, 44(4): 93-110. (Persian)
3. Anabestani, A., Shayan, H., Jalalian, H., Taghilou, A.A. and Khosrowbeygi, R. (2012). Analysis of effective structural factors on the rural people's participation in development of rural areas (Case study: Ijroud County-Zanjan province). Journal of Applied Researches of Geographical Sciences, 12(24): 38-57. (Persian)
4. Anabestani, A. (2013). Personal factors affecting rural residents' participation in Rural Guidance [Hadi] Plans (Case study: Khaf County). Journal of Geography & Regional Development, 11(21): 197-222. (Persian)
5. Anabestani, A. (2014a). The role of intellectual and philosophical attitudes affecting the rural people's participation in implementation process of Guidance [Hadi] Plans (Case study: Khaf County). Journal of Geographical Planning & Space, 4(11): 124-150. (Persian)
6. Anabestani, A. (2014b). Analysis of structural-institutional factors affecting the rural people's participation in implementation process of Rural Guidance [Hadi] Plans (Case study: Villages of Khaf County). Journal of Regional Planning, 4(13): 45-60. (Persian)
7. Azami, M., Yaghoubi Farani, A. and Motaghed, M. (2015). Investigating the status of participation and the factors affecting it in the Guidance [Hadi] Plan of Sangestan village. Journal of Iranian Economic Researches & Agricultural Development, 46(4): 875-893. (Persian)
8. Azimi, N. and Jamshidian, M. (2005). The survey of physical effects of implementation of Rural Guidance [Hadi] Plans (Case study: West of Guilan). Journal of Fine Arts, 22: 34-45. (Persian)
9. Azimi, N., Mowlaei Hashtjin, N. and Alizadeh, A.R. (2011). Study of geographical success factors of implementation of Rural Guidance [Hadi] Plans in East of Guilan. Jouranl of Geographical Landscape (Human Studies), 6(16): 84-98. (Persian)
10. Bahrami, A. (2004). Rural development planning process, Proceedings of the Congress on Rural Development; Challenges and Perspectives. Tehran: Institute of Higher Education and Research in Management and Planning, Pp. 145-160. (Persian)
11. Daneshmehr, H. (2012). The importance and situation of public participation in the maintenance of construction projects. Monthly of Dehyari, 4(38): 8-12. (Persian)
12. Daneshmehr, H. and Ahmadrash, R. (2009). Study of social attitudes of rural people on social participation. Jouranl of Rural Development, 1(1): 129-156. (Persian)
13. Dorost, S., Amini, A., Seydaiee, S.E. and Barghi, H. (2013). An evaluation of the impacts of Rural Guidance [Hadi] Plans on rural development from the rural people's viewpoints (Case study: Mylas and Sardasht districts, Lordegan County). Journal of Research & Rural Planning, 2(3): 169-186. (Persian)
14. Ebrahimi, A. (2007). Implementation of Rural Guidance [Hadi] Plan with Rural Assisstance Offices [Dehyariha] and challenges ahead, Monthly of Dehyariha, 22: 29-32. (Persian)
15. Effati, M. (1992). Investigating factors affecting the rural people's participation in rural development projects. Master Thesis, University of Allameh Tabatabaiee, Tehran, Iran. (Persian)
16. Ferguson, K.E (1967). Male ordered politics: feminism and political science, in idioms of inquiry: critique and renewal in political science. Edited by T. Bal. Albany: State University of New York Press.
17. Ghaffari, Gh., Mirzaie, H. and Karimi, A.R. (2011). The relationship between industry anf quality of life. Journal of Rural Development, 3(1): 1-22. (Persian)
18. Ghasemi, M.A. (2005). Investigating the socio-economic factors influencing the participation of rural people in development projects (Case study: Central district of Kashan County). Journal of Village & Development, 9(32): 78-112. (Persian)
19. Golshiri Isfahani, Z., Khademi, H., Seddiq, R. and Tazeh, M. (2009). The effect of social cohesion on rural participation. Journal of Village & Development, 12(45), 147-167. (Persian)
20. Governor of Bushehr (2013). Latest country divisions of Dashtestan County. Bushehr: Governor of Bushehr. (Persian)
21. Hasannezhad, M., Kohansal, M.R. and Ghorbani, M. (2011). Factors affecting the rural people's participation in rural development groups (Case study: International carbon sequestration project in South Khorasan). Jouranl of Village and Development, 14(2): 73-91. (Persian)
22. Iranian Organization of Municipalities & Rural Assisstance Offices [Dehyariha] (2006). Acquaintance with Rural Guidance [Hadi] Plans and control and supervision of rural construction. Tehran: Institute of Humanities and Social Sciences of Jihad-e Daneshgahi. (Persian)
23. Iranian Statistic Center (2011). Population and housing census, Dashtestan County. Tehran: ISC Publication. (Persian)
24. Iranian Statistic Center (2011). Statistic yearbook of Booshehr province. Tehran: ISC Publication. (Persian)
25. Jamini, D., Ahmadi, R. and Ahmadi, Sh. (2012). Environmental and physical effects of implementation of Rural Guidance [Hadi] Plan and the impact of its management mechanism (Case study: Badrabad village). Proceedings of the 1st National Conference on Rural Development (Pp. 1-6), University of Guilan, Rasht, Iran. (Persian)
26. Kalantari, Kh. and Khajehshahkohi, A.R. (2002). Investigating the problems and obstacles to rural phisical and improvement projects in Gorgan County. Journal of Agricultural Economics & Development, 10(38): 185-199. (Persian)
27. Karimizadeh, K., Ghaffari, G. and Youneszadeh Jalili, S. (2008). The role of popular participation in watershed projects and water basin of Gorgan. Proceedings of the 1st International Conference on Water Crisis (Pp. 41-49), Gorgan, Iran. (Persian)
28. Kouhi, K. and Taghavi, N. (2003). Measuring the participation rate of rural people in rural development projects. Journal of Geography & Planning, 14: 110-125. (Persian)
29. Kouhi, K. (2005). Investigation of factors affecting the economic participation in rural development projects of Varzeghan County (Case study: Dizen Malek village). Journal of Geography & Planning, 18: 176-191. (Persian)
30. Kowsari, M. (1995). The effect of social cohesion on rural participation in development activities. Master Thesis, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran. (Persian)
31. Long, H., Zou, J., Pykett, J. and Li, Y. (2011), Analysis of rural transformation development in China since the turn of new millennium. Journal of Applied Geography, 31(3): 1094-1105.
32. Mahmoudian, H. (1992). Investigating the rate and model of rural people's participation in development plans in Poshtkouh sub-district of Semnan County. Master Thesis, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran. (Persian)
33. Mahon, M., Fahy, F. and Cinnéide, M. (2012), The significance of quality of life and sustainability at the urban-rural fringe in the making of place-based community. Geo Journal, 77(2): 265- 278.
34. Mozaffar, F., Hossieni, S.B., Soleimani, M., Torkashvand, A. and Sarmadi, A. (2008). Evaluation of the effects of implementation of Rural Guidance pHadi] Plans on the environment of Iranian villages. Journal of Environmental Sciences, 5(3): 11-31. (Persian)
35. Papoli Yazdi, M.H. and Ebrahimi, M.A. (2006). Theories of rural development. Tehran: SAMT Punlications. (Persian)
36. Pourtaheri, M., Rokneddin Eftekhari, A.R. and Abbasi, M. (2012). Performance evaluation of Rural Guidance [Hadi] Plans in physical development of rural settlements (Case study: Nobovvat and Khouran villages in Ivan-e-Gharb County). Journal of Geography & Environmental Sustainability, 2(5): 25-36. (Persian)
37. Rahnama, M.R. (1995). Evaluation of rural improvement projects in Khorasan. Mashhad: Jihad-e Sazandegi Department of Khorasan province. (Persian)
38. Rezaiee, R. and Safa, L. (2013). Analysis of the problems of implementation of Rural Guidance [Hadi] Plan in rural areas in Zanjan County. Journal of Rural Housing & Environment, 38(142): 49-66. (Persian)
39. Rokneddin Eftekhari, A.R., Pourtaheri, M., Sadeqlou, T. and Sojasi Qeedari, H. (2010). Analysis of factors in participatory flood management in rural areas (Case study: Flooded villages of Gorganroud Basin in Golestan province). Journal of Rural Studies, 1(2): 1-26. (Persian)
40. Saberifar, R. (2011). Investigating variables affecting the success of Rural Guidance [Hadi] Plans in South Khorasan province. Journal of Geographical Researches, 26(3): 221-230. (Persian)
41. Sartipipour, M. (2003). Evaluation of Rural Guidance [Hadi] Plans. Tehran: HFIR Publication. (Persian)
42. Shabanali Fami, H., Alibeygi, A.H. and Sharifzadeh, A. (2005). Approaches and techniques for participation in agricultural extension and rural development. Tehran: Iranian Rural Development Institute Press. (Persian)
43. Shahbazi, E. (2010). Introduction on pathology of rural development. Tehran: Shahid Beheshti University Publication. (Persian)
44. Sharepour, M. (1993). Socio-economic reflection of implementation of improvement projects in villages of East Azarbaijan. Monthly of Dehyariha, 12-13(157, 164 & 165). (Persian)
45. Sheykhhassani, Gh. and Mehmandoust, F. (2010). The role of social and economic participation of rural people in rural development plans (Case study: Nesa subdistrict). Journal of Geographic Territory, 7(109), 108-129. (Persian)
46. Taleb, M., Naderi, A. and Mirzaiee, H. (2012). Evaluation of the role of participation in rural development projects (Case study: Integration projects in rural areas). Journal of Rural Development, 4(1): 1-17. (Persian)
47. Tavassoli, Gh.A. (2004). Social participation in anomy society conditions (Relationship of social injuries and deviations with social participation). Tehran: University of Tehran Press. (Persian)
48. Valencia, S.C., Flanders, D.N. and Kozak, R.A. (2012). Participatory landscape planning and sustainable community development (Methodological observations from a case study in rural Mexico). Landscape and Urban Planning, 94(1): 63-70.
49. Vosoughi, M. (1988). Report on the economic and social impacts of implementation of improvement projects. Tehran: Jihad-e Sazandegi Department Publication. (Persian)
50. Windle, l. (2008). Efficiency through knowledge. Financial Times, 1 August, p. 12.