تأثیر محل زندگی (روستا / شهر) بر زمان ازدواج زنان در ایران

نویسنده

چکیده

سؤال مطرح در مقاله حاضر این است که آیا محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها تأثیر دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، مدل تحلیل تحقیق با به‌کارگیری نظریه‏های اقتصادی، برابری جنسیتی، و نوسازی طرح‏ریزی شده است. برای ارزیابی مدل از داده‏های طرح آمارگیری مرکز آمار ایران در سال 1380 در مورد خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار استفاده شده است. بنابراین، کلیه زنانی انتخاب شده‏اند که حداقل یک‌بار ازدواج کرده‌اند و محل تولد و سکونتشان یکی است. نتایج آزمون T نشان می‏دهد که میانگین سن ازدواج زنان در نواحی شهری (7/18 سال) و روستایی (6/17 سال) تفاوت معنی‏داری با هم دارند. نتایج آمارهای دومتغیری هم نشان می‏دهند که رابطه معنی‏داری بین محل زندگی و سایر متغیرهای مستقل تحقیق وجود دارد. محل زندگی زنان با میزان تحصیلات آنها بیشترین همبستگی را دارد، به طوری که زنان شهری نسبت به زنان روستایی از تحصیلات بالاتری برخوردارند. از طرف دیگر، تأثیر محل زندگی زنان بر سن ازدواج آنها در رگرسیون چند متغیری معنی‏دار نیست. بنابراین، محل زندگی زنان سـن ازدواج آنها را تحـت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه سـایر متغیرها (ازجمله میزان تحصیلات) هستند که ازطریق محل زندگی بر سن ازدواج زنان تأثیر می‏گذارند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The i nfluence of the p lace of r esidence on the t ime of m arriage for Iranian w omen

نویسنده [English]

  • Ali Ghasemi Ardehaee
چکیده [English]

         The main inquiry in this study is whether a woman’s place of residence can influence her time of marriage. Modernization, economic and gender equality theories have been employed to design an analytical model for this study and consequently to find a response to the research question. Iran Statistical Center carried out a project that collected socio-economic characteristics of Iranian households in 2001. The required data came from this source and all the women who married at least once were selected. The results of the t-test show that the average age of marriage of women differs significantly in rural (17.6) and urban (18.7) areas. There is a significant relationship between place of residence and other independent variables in the study. Highest correlation is reported between women ¢ s place of residence and their level of education, such that urban women have a higher level of education than rural women. On the other hand, there is no relationship between place of residence and women ¢ s age at marriage in a multiple regression model. This would lead us to conclude that place of residence has not a meaningful influence on the age of marriage but other variables like level of education can influence age of marriage through the place of residence.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cities/ Villages/ Women’s Marriage/ Marriage Age/ Iran