نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آینده پژوهی راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]

ا

 • ابداعات مالی تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • اخلاقیات سازمانی تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 105-134]
 • ایران تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری جمعیت سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 145-171]
 • استان کردستان بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]
 • اعتبارات بانکی بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 171-202]
 • اعتبارات خرد اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • ایلام بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • الگوی توانمندسازی واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • انتخابات بررسی ظرفیت‌های شوراهای روستایی برای بهبود مشارکت جوامع روستایی در انتخابات شهرستان خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]
 • انجمن آب‌بران امکان‌سنجی تشکیل انجمن‌های آب‌بران بر اساس الگوی IAD: مطالعه موردی دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 91-120]

ب

 • برنج شناسایی مؤلفه های نهادینه سازی خدمات ترویج بازارمحور با رویکرد زنجیرة ارزش برنج در مناطق روستایی مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 23-46]
 • برنج کم‌نهاده بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-52]

پ

 • پایداری تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]
 • پایداری تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • پذیرش واکاوی ساختار عاملی سازه‌های تأثیرگذار بر پذیرش و توسعة کشت گندم دوروم در مناطق روستایی ایران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 111-140]
 • پیشگامی اثر میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد کسب‏ وکارهای پرورش مرغ بومی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]

ت

 • تاب‌آوری ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری روستاها در برابر مخاطرات محیطی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان سردشت [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 63-90]
 • تاب‌آوری تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زمین‌لرزه: مطالعه موردی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان آمل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 172-196]
 • تاکسونومی بررسی توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان همدان بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 30-59]
 • تأمین مالی تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • تبدیل روستا به شهر تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]
 • تیپ روستایی ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری روستاها در برابر مخاطرات محیطی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان سردشت [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 63-90]
 • تحلیل استقرایی شناسایی مؤلفه های نهادینه سازی خدمات ترویج بازارمحور با رویکرد زنجیرة ارزش برنج در مناطق روستایی مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 23-46]
 • تحلیل خوشه‌ای تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زمین‌لرزه: مطالعه موردی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان آمل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 172-196]
 • تحلیل فضایی تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زمین‌لرزه: مطالعه موردی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان آمل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 172-196]
 • تحلیل کیفی تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • تحلیل مضمون تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 105-134]
 • ترویج بازارمحور شناسایی مؤلفه های نهادینه سازی خدمات ترویج بازارمحور با رویکرد زنجیرة ارزش برنج در مناطق روستایی مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 23-46]
 • تعامل اجتماعی اثر میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد کسب‏ وکارهای پرورش مرغ بومی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • تغییرات اقلیم طراحی الگوی رفتار سازگاری در برابر تغییرات اقلیم: مطالعة موردی زنان شالی‏کار استان مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 71-110]
 • تمایل واکاوی ساختار عاملی سازه‌های تأثیرگذار بر پذیرش و توسعة کشت گندم دوروم در مناطق روستایی ایران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 111-140]
 • تنبلی اجتماعی بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • توانمندسازی واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • توانمندسازی فراترکیب عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-70]
 • توانمندسازی اجتماع‌محور واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • توانمندسازی روان‏شناختی توسعة مدل کارآفرینی روستایی در ایران از طریق مطالعة نقش میانجی توانمندسازی روستاییان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 141-170]
 • توانمندسازی شناختی توسعة مدل کارآفرینی روستایی در ایران از طریق مطالعة نقش میانجی توانمندسازی روستاییان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 141-170]
 • توسعه فراترکیب عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-70]
 • توسعه ‏یافتگی بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 171-202]
 • توسعه پایدار راهبردهای توسعه ساماندهی عشایر حوزه زاگرس: کاربرد نظریه زمینه‌ای [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 94-120]
 • توسعه روستایی تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 105-134]
 • توسعه روستایی راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • توسعه روستایی تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • توسعه روستایی تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]
 • توسعه روستایی بررسی توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان همدان بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 30-59]
 • توسعه کارآفرینی روستایی توسعة مدل کارآفرینی روستایی در ایران از طریق مطالعة نقش میانجی توانمندسازی روستاییان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 141-170]
 • توسعه محلی واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]

ج

 • جامعه محلی تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]
 • جوانان روستایی واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 60-93]

ح

 • حوضه آبریز دشت هراز تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]

خ

 • خدمات مالی تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • خرم‌آباد (شهرستان) بررسی ظرفیت‌های شوراهای روستایی برای بهبود مشارکت جوامع روستایی در انتخابات شهرستان خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]
 • خشکسالی بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]

د

 • دسترسی رسمی و غیر رسمی اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • دگرگونی ارزشی هنجاری واکاوی معنایی وضعیت تحولات و دگرگونی در کار اقتصادی زنان در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز در استان فارس [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 121-144]
 • دنیای مجازی واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 60-93]
 • دنیای واقعی واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 60-93]

ر

 • رتبه‌بندی بررسی توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان همدان بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 30-59]
 • ریسک بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-52]
 • ریسک پذیری اثر میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد کسب‏ وکارهای پرورش مرغ بومی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • رضایت‏مندی بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 171-202]
 • رگرسیون لاجیت بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-52]
 • روان‌رنجوری بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • روستا بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]
 • روستاییان تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • روستا- شهر تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]
 • روش استروم امکان‌سنجی تشکیل انجمن‌های آب‌بران بر اساس الگوی IAD: مطالعه موردی دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 91-120]
 • روش نظریه زمینه‌ای واکاوی معنایی وضعیت تحولات و دگرگونی در کار اقتصادی زنان در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز در استان فارس [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 121-144]

ز

 • زیست‏بوم توسعه کارآفرینی روستایی توسعة مدل کارآفرینی روستایی در ایران از طریق مطالعة نقش میانجی توانمندسازی روستاییان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 141-170]
 • زمین‌لرزه تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زمین‌لرزه: مطالعه موردی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان آمل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 172-196]
 • زنان طراحی الگوی رفتار سازگاری در برابر تغییرات اقلیم: مطالعة موردی زنان شالی‏کار استان مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 71-110]
 • زنان روستایی واکاوی معنایی وضعیت تحولات و دگرگونی در کار اقتصادی زنان در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز در استان فارس [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 121-144]
 • زنان روستایی فراترکیب عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-70]
 • زنجیرة ارزش شناسایی مؤلفه های نهادینه سازی خدمات ترویج بازارمحور با رویکرد زنجیرة ارزش برنج در مناطق روستایی مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 23-46]

س

 • ساختار نهادی امکان‌سنجی تشکیل انجمن‌های آب‌بران بر اساس الگوی IAD: مطالعه موردی دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 91-120]
 • سازگاری طراحی الگوی رفتار سازگاری در برابر تغییرات اقلیم: مطالعة موردی زنان شالی‏کار استان مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 71-110]
 • سردشت (شهرستان) ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری روستاها در برابر مخاطرات محیطی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان سردشت [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 63-90]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • سکونتگاه‌های روستایی تحلیلی بر تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زمین‌لرزه: مطالعه موردی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان آمل [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 172-196]
 • سکونتگاه‏‌های روستایی تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری جمعیت سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 145-171]
 • سلطان‌آباد (شهر) تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]

ش

 • شاخص SPI بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]
 • شالی‌کاران چندکاره تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • شبکة روابط دوجانبه اثر میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد کسب‏ وکارهای پرورش مرغ بومی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • شوراهای روستایی بررسی ظرفیت‌های شوراهای روستایی برای بهبود مشارکت جوامع روستایی در انتخابات شهرستان خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]

ظ

 • ظرفیت تحمل تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]

ع

 • عشایر راهبردهای توسعه ساماندهی عشایر حوزه زاگرس: کاربرد نظریه زمینه‌ای [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 94-120]

ف

 • فراترکیب فراترکیب عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 47-70]
 • فعالیت اقتصادی واکاوی معنایی وضعیت تحولات و دگرگونی در کار اقتصادی زنان در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستای گرمه از توابع بخش کامفیروز در استان فارس [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 121-144]

ک

 • کردستان (استان) تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری جمعیت سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 145-171]
 • کشاورزی تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • کشاورزی بررسی توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان همدان بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 30-59]
 • کشاورزی طراحی الگوی رفتار سازگاری در برابر تغییرات اقلیم: مطالعة موردی زنان شالی‏کار استان مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 71-110]
 • کیفیت تعامل اثر میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد کسب‏ وکارهای پرورش مرغ بومی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • کندلوس تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]

گ

 • گردشگری روستایی تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]
 • گردشگری فرهنگی تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • گندم دوروم واکاوی ساختار عاملی سازه‌های تأثیرگذار بر پذیرش و توسعة کشت گندم دوروم در مناطق روستایی ایران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 111-140]

ل

 • لاجیت ترتیبی اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • لاجیت چندسطحی بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 171-202]
 • لرستان تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]

م

 • ماندگاری در روستا بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 171-202]
 • متنوع‌سازی اقتصاد راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • مخاطرات ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری روستاها در برابر مخاطرات محیطی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان سردشت [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 63-90]
 • مدل سازی معادلات ساختاری واکاوی ساختار عاملی سازه‌های تأثیرگذار بر پذیرش و توسعة کشت گندم دوروم در مناطق روستایی ایران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 111-140]
 • مسئولیت‌پذیری بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • مکران (منطقه) واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • مهاجرت روستایی اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • مهاجرت‏‌های روستایی تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری جمعیت سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 145-171]
 • مهربان سفلی (دهستان) امکان‌سنجی تشکیل انجمن‌های آب‌بران بر اساس الگوی IAD: مطالعه موردی دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 91-120]
 • مؤسسات مالی اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • مؤسسات مالی بررسی و سنجش اثرات دسترسی مالی رسمی و غیررسمی بر تمایل به ماندگاری افراد در روستا [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 171-202]

ن

 • ناپایداری بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]
 • ناپایداری جمعیت تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری جمعیت سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان) [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 145-171]
 • نظریة انگیزش حفاظت طراحی الگوی رفتار سازگاری در برابر تغییرات اقلیم: مطالعة موردی زنان شالی‏کار استان مازندران [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 71-110]
 • نظریه بنیانی تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • نظریه داده‌بنیاد بررسی ظرفیت‌های شوراهای روستایی برای بهبود مشارکت جوامع روستایی در انتخابات شهرستان خرم آباد [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 1-29]
 • نظریه زمینه‌ای راهبردهای توسعه ساماندهی عشایر حوزه زاگرس: کاربرد نظریه زمینه‌ای [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 94-120]
 • نهاوند (شهرستان) راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • نوآوری اثر میانجی گری گرایش کارآفرینانه در رابطة بین سرمایة اجتماعی و عملکرد کسب‏ وکارهای پرورش مرغ بومی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان [دوره 24، شماره 4، 1400، صفحه 1-22]
 • نوشهر تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]

و

 • ویژگی‌های روان‌شناختی بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

ه

 • همدان (شهرستان) بررسی توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان همدان بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 30-59]
 • هویت مجازی واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 60-93]
 • هویت واقعی واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی [دوره 24، شماره 3، 1400، صفحه 60-93]