نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار اجتماعی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]
 • آثار اقتصادی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]
 • آجی‌چای (دهستان) بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]

ا

 • اثرات اجتماعی تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر جوامع روستایی شهرستان سمنان [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 75-95]
 • اثرات اقتصادی تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر جوامع روستایی شهرستان سمنان [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 75-95]
 • اردبیل (استان) تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • اردبیل (شهرستان) نگرش روستاییان اردبیل نسبت به اثرات طرح هادی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]
 • ارزیابی ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • ارزیابی پایداری گردشگری ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 135-159]
 • ارزیابی چندمعیاره تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • استرس مالی بررسی رابطه استرس مالی با کیفیت زندگی کاری روستاییان: مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 113-133]
 • اسفراین (شهرستان) الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-171]
 • ایلام (شهرستان) بررسی رابطه استرس مالی با کیفیت زندگی کاری روستاییان: مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 113-133]
 • الزامات اجتماعی امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • الگوی مسکن بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]

ب

 • بارومتر پایداری ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 135-159]
 • برنامه‌ریزی طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • بعد زیست‌محیطی بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • بعد مسکن بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • بیمه خرد امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • بهشهر (شهرستان) شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • بوشهر(استان) ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • بوئین‌میاندشت (شهرستان) تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]

پ

 • پایداری بوم‌شناختی سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • پیامدهای اقتصادی بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]

ت

 • تاپسیس (TOPSIS) بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]
 • تاکسونومی بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]
 • تبریز (شهرستان) بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • تحلیل عاملی امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر جوامع روستایی شهرستان سمنان [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 75-95]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • تعاونی تولید نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • تغییرات اجتماعی بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • تقسیم‌بندی پرسکات آلن ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • تنگستان (شهرستان) ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • توسعه پایدار کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • توسعه پایدار ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • توسعه پایدار روستایی تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • توسعه روستایی تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]
 • توسعه روستایی امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • توسعه روستایی بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]
 • توسعه روستایی طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • توسعه روستایی نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]

ج

 • جیرفت (شهرستان) تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]
 • جیرفت (شهرستان) بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • جمعیت الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-171]

چ

 • چاراویماق (شهرستان) بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • چهاردانگه (بخش) تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • چهارمحال و بختیاری (استان) ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 135-159]

ح

 • حفاظت از محیط زیست بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • حوزه ساری قمیش تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]

خ

 • خانه‌های دوم تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • خدمات الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-171]
 • خروج دام از جنگل تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • خشکسالی تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر جوامع روستایی شهرستان سمنان [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 75-95]

د

 • دافعه روستا بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]
 • دامداری بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • دانشجویان روستایی عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • درجه بحرانی ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]
 • دشتستان (شهرستان) بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • دهیاران تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]

ر

 • رادار پایداری ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 135-159]
 • رحمت (دهستان) نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • رضایت از جامعه عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • رضایت از محل سکونت عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • رفتارهای سازگار با محیط زیست بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • رگرسیون لجستیک تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]
 • روستا بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]
 • روستاها تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • رویکرد جنسیتی تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]

ز

 • زنان بافنده عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • زنان روستایی شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • زنان روستایی بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • زنان روستایی بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • زنان کارآفرین شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • زنجان (شهرستان) اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]

س

 • ساری (شهرستان) تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • سیاست‏گذاری طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • سامان‏دهی فضایی الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-171]
 • سامان عرفی سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • سیاه‌دره (روستا) تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • سیدان (بخش) نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • سرمایه اجتماعی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]
 • سرمایه‌های معیشتی تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • سطح توسعه بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]
 • سکونتگاه‌های روستایی الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-171]
 • سمنان (شهرستان) تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر جوامع روستایی شهرستان سمنان [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 75-95]

ش

 • شاخص توسعه انسانی گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • شاخص زیرساخت اقتصادی گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • شازند (شهرستان) تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • شاغلان روستایی بررسی رابطه استرس مالی با کیفیت زندگی کاری روستاییان: مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 113-133]
 • شبکه معابر بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • شیراز (شهرستان) عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • شوشتر (شهرستان) کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]

ط

 • طرح هادی نگرش روستاییان اردبیل نسبت به اثرات طرح هادی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]

ع

 • عشایر شاهسون سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]

ف

 • فرهنگ تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]

ق

 • قابلیت اراضی تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • قابلیت کارآفرینی شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • قالی‏بافی روستایی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • قدرت خرید اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]

ک

 • کارآفرینی روستایی شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • کاربری اراضی بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • کاهش تمایل به قالی‏بافی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • کشاورزی تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • کشاورزان تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • کیفیت زندگی نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی رابطه استرس مالی با کیفیت زندگی کاری روستاییان: مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 113-133]
 • کلیدواژه‌ها: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]

گ

 • گاریزات (بخش) بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]
 • گرایش به مهاجرت بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]
 • گردشگری تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]
 • گردشگری روستایی نگرش روستاییان اردبیل نسبت به اثرات طرح هادی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]
 • گردشگری روستایی تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]
 • گردشگری روستایی تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]

م

 • میدان‌چای (دهستان) بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • مراتع سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • مرتع‌داری تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • میزان موفقیت طرح هادی بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • مشارکت بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • مشگین‌شهر (شهرستان) سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • مقایسه زوجی کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]

ن

 • نیت ماندگاری عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • نظریه بنیانی تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • نظریه داده‌بنیان طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • نمودار Pheatmaps گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • نهاوند (شهرستان) تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]

ه

 • هدفمندسازی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]
 • همدان (شهرستان) بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]
 • هوره (دهستان) ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 135-159]

ی

 • یارانه اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]
 • یزد (استان) بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]