همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

فرهاد بلادر

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

blador520@gmail.com

h-index:

مدیر داخلی

فرهاد بلادر

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

blador520@gmail.com

h-index: