دوره و شماره: دوره 24، شماره 2 - شماره پیاپی 94، شهریور 1400، صفحه 1-214