دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 87، پاییز 1398، صفحه 1-188 
2. سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن

صفحه 29-44

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


6. نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام

صفحه 125-154

علیرضا ثانی حیدری؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی صابونی