دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 87، پاییز 1398، صفحه 1-188 
6. نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام

صفحه 125-154

10.30490/rvt.2020.271475.1030

علیرضا ثانی حیدری؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی صابونی