دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 85، بهار 1398، صفحه 1-194 
4. واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی کشور

صفحه 71-86

10.30490/rvt.2019.91766

نسرین حسین‏ نژاد میر؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محمد رحمانی کرچگانی