دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 77، بهار 1396 (77) 
7. بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران

صفحه 147-169

سیامک اسماعیل‌زاده پاداری؛ سید محمود حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی