دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، شهریور 1395 
سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان گلستان

صفحه 1-24

علی‏رضا محمدی؛ وکیل حیدری ساربان؛ الهه پیشگر؛ فاطمه محمدی