دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 73، خرداد 1395 
3. بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر

صفحه 27-52

همایون فرهادیان؛ معصومه فاضل ساعتچی؛ عنایت عباسی؛ فرهاد خسروانی


5. فقر آموزشی و عوامل تعیین­کننده آن در جامعه روستایی ایران

صفحه 73-94

فاطمه معززی؛ محسن شوکت فدایی؛ عبدالرسول شیروانیان


6. تحلیل و سطح­بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی با تأکید بر رویکرد فازی

صفحه 95-114

یعقوب زارعی؛ مسعود مهدوی حاجیلویی؛ علی رضا استعلاجی؛ رحیم سرور