دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار 1394 
1. بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران

صفحه 1-19

فاطمه گریوانی؛ حلیمه جهانگرد؛ ناصر شاهنوشی