دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، آذر 1393 
بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه

صفحه 69-82

مائده یوسفیان؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ فاطمه منتظری