دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1393 
4. بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه

صفحه 69-82

مائده یوسفیان؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ فاطمه منتظری