دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آذر 1384 
برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان

صفحه 51-66

محمود دانشورکاخکی؛ مهدی عمرانیان خراسانی؛ حکیمه هاتف؛ علی اکبر سروری