دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1384 
1. بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362

صفحه 1-18

محمود دانشورکاخکی؛ سیاوش دهقانیان؛ محمدحسین کریم؛ سحر سلطانی


6. بررسی کتاب

صفحه 147-154

علی شاه شجاعی؛ مهدی گنجیان