دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1385 
نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها

صفحه 99-130

ابوالقاسم شریف زاده؛ سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی


تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی

صفحه 153-170

طهماسب مقصودی؛ هوشنگ ایروانی؛ حمید موحدمحمدی؛ علی اسدی