دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1386 
4. عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور

صفحه 87-116

ربیع فلاح جلودار؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ سیدمحمود حسینی؛ سیدمهدی میردامادی


7. سنجش میزان توسعه‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در شهرستان شهرکرد در سطح دهستان

صفحه 175-198

حسین حاتمی­نژاد؛ مصطفی محمدی ده­چشمه،؛ رعنا محمدی ده­چشمه،