دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1387 
عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا

صفحه 21-38

زینب حیدرپورتوتکله؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی


چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی

صفحه 61-90

منصور شاه ولی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ زهرا لاچینی؛ بیژن ابدی؛ اعظم مسرور