دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1388 
6. نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین

صفحه 129-146

وحیده بروجردی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ سیدمهدی مبردامادی