دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1388 
نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین

صفحه 129-146

وحیده بروجردی؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ سیدمهدی مبردامادی