دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1389 
کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین

صفحه 111-130

محمد خداوردی زاده؛ حسین راحلی؛ محمد کاووسی کلاشمی؛ علی رضازاده؛ شهروز خرمی