دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1389 
3. اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم

صفحه 51-83

مریم رحمانی؛ سعید رفیع پورگاوگانی؛ سیامک زند رضوی؛ مهدی ادیبی؛ علی ربانی


9. بررسی کتاب

صفحه 189-192

علی شاه شجاعی؛ مهدی ابراهیمی