دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1389 
5. چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار

صفحه 97-128

سعید فعلی؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ آرزو میرزایی


6. بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان

صفحه 129-160

ابوالقاسم شریف زاده؛ ابوالقاسم عربیون؛ مهنوش شریفی


8. حکمرانی و عملکرد کشاورزی

صفحه 181-204

ابوالفضل شاه آبادی؛ عبدالله پورجوان


9. بررسی کتاب

صفحه 205-212

مهدی ابراهیمی