دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1390 
1. آسیب­شناسی مدیریت روستا

صفحه 1-14

اسماعیل شهبازی؛ عباس شریفی تهرانی


6. ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران

صفحه 101-117

مرتضی توکلی؛ غریب فاضل نیا؛ یعقوب زارعی؛ مهران نیک آریا


10. بررسی کتاب

صفحه 195-202

مهدی ابراهیمی